Kétségtelenül pogány jellegű szertartás

Publikálás dátuma
2018.07.10 16:00

A Vatikán hivatalos lapjának támadása a magyar vitézavatások ellen
A kormány körében és különböző egyházi, valamint kurzuskörökben is kínos föltűnést kelt, hogy a Vatikán félhivatalos lapja, a római „Osservatore Romano" legutóbbi számában a budapesti lapok jelentései nyomán foglalkozik a magyarországi vitézavatásokkal és ezeket kétségtelenül pogány jellegű szertartások"-nak bélyegzi meg. A Vatikán félhivatalos lapja, amely mindig a pápaság fölfogását tükrözteti vissza, erről szóló közleményében, amelynek „Sajnálatos visszásságok" címet adja, a többi között a következőket írja:  — Nem tudjuk, vajon a magyar sajtónak a vitézavatásokról szóló közleményei megfelelnek-e a valóságnak. Mert ha ez valóban így van, nem tudjuk mivel menteni a katolikus hívők és papok részvételét az ilyen szertartásokon és kíváncsiak volnánk, hogy ők hogyan tudják megjelenésüket és részvételüket összeegyeztetni a kánonjogi kódex idevonatkozó szakaszával. Budapesti egyházi körökben egyébként arról értesültek, hogy a Vatikán ennek a fölfogásnak megfelelő lépéseket akar tenni a magyar püspöki karnál.  A Vatikánnak a magyar vitézavatások ellen intézett támadásáról itteni illetékes helyen kijelentették, hogy az „Osservatore Romano" erre vonatkozó cikkét még nem vették kézhez. Ha abban olyan kitételek vannak, aminők nyilvánosságra jutottak, akkor arra a vitézi szék kapitánysága minden valószínűség szerint meg fonja adni a választ.  A kultuszminisztériumban viszont az ott érdeklődő újságíróknak a következő fölvilágosítást adták: — Ha valóban ilyen közlemény látott nap-világot a Vatikánihoz közelálló lapban, akkor mi minden valószínűség szerint illetékes helyről fölszólítást fogunk kapni arra nézve, hogy ezt a kérdést — tekintettel arra, hogy nemcsak vallási, hanem állami és jogi dologról is szó van itt — a magunk részéről is letárgyaljuk!  Protestáns részről a következőkben nyilatkoztak a Vatikánnak a vitézavatással szemben elfoglalt állásfoglalásáról:  Nem csodálkozunk ezen a támadáson Az adatok egész halmazával rendelkezünk, amelyek szerint bizonyos oldalról pápai kódexekre és enciklikákra hivatkozva, visszavonást akarnak szítani mindazokban a kérdésekben, amelyekben mi a katolikusokkal együtt tudunk menni. Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hegy az evangélikus egyház részéről sem az idei vitézavatáson, sem a hősök ünnepén fölszólalás nem hangzott el. Azt is megmondhatom, hogy ez evangélikus körökben érthető megdöbbenést keltett. Mint magyar ember, tiltakozom minden külföldi beavatkozás ellen és külföldi beavatkozásnak tekintem a Vatikán beavatkozását is kimondottan magyar kérdésekbe.   Ha tanulmányozzuk a római katolikus egyházjog legújabb kiadványait, ha kezünkbe vesszük az új római katolikus kátékat, mind-ezekben a legsúlyosabb támadásokat találjuk a protestantizmus ellen. Ha szemüggyel kísérjük, hogy mit csinálnak római katolikus egy-házi körök a reverzálisokkal, ha meghallgatjuk az elénk jövő felek panaszát, úgy megértjük az egyre gyakrabban hangzó fölkiáltást: hát ez a kereszténység? Hát ez Krisztus tanítása, hát ez a keresztényi szeretet? A vitézzé avató formuláról egyébként megvan a magunk véleménye. A Hadúr idézése bizony nekünk sem tetszik.  Népszava 1926. július 10.  
Témák
Népszava
Frissítve: 2018.07.10 16:00

Hústalan hét

Publikálás dátuma
2019.03.25 17:30

Az ország legdúsabb állattenyésztő részei idegen megszállás alatt vannak. Március 27-től április 2-ig terjedő időre hústalan hét lép életbe
Félhivatalosan jelentik: Budapest húsellátása mind nagyobb nehézségekbe ütközik. Az ország legdúsabb állattenyésztő részei idegen megszállás alatt vannak. A forgalom lebonyolítása a szénhiány, politikai és katonai okok következtében mindenféle akadállyal kénytelen megküzdeni. A jövőről való gondoskodás ezért a legnagyobb óvatosságot és körültekintést igényli.
Készleteinkkel tervszerűen kell gazdálkodnunk, hogy a ránk váró mindenféle nehézség közepette az élelmezés rendje minden tőlünk telhető módon biztosítható legyen. A közélelmezési népbiztos ezért szükségét látta annak, hogy nagyobb válságok elkerülhetése céljából húskészletünk kímélését és evégből rendeletet bocsátott ki, amely a március 27-től április 2-ig terjedő időre hústalan hetet léptet életbe. Ezen idő alatt friss marhahúst és friss sertéshúst, illetve ilyen húsok fölhasználásával készült ételeket árusítani és fogyasztani mindenféle formában tilos. Ezen rendelet természetesen, kiterjed úgy a magánháztartásokra, mint a nyilvános étkezőhelyiségekre (vendéglők, kávéházak, étkezdék, penziók stb.). A rendelet ellen vétőkre súlyos büntetés vár.
A népbiztos fönntartotta magának a jogot hogy egészségi tekintetben indokolt esetekben ezen tilalom alól fölmentéseket engedélyezhessen. A tilalom nem terjed ki borjú-, birka-, vadhúsokra, lóhúsra, valamint szárnyasokra. A hústalan hét tartamára a nyilvános étkezőhelyiségekben a menürendszert, fölfüggesztik.
A közönség érdekei megóvása céljából azonban az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság az ezen idő alatt kiszolgálható ételek árát külön intézkedéssel fogja szabályozni. A népbiztos gondoskodik arról, hogy a hústalan héten a friss marha- és sertéshús pótlására kellő mennyiségű konzervhús kerüljön forgalomba.
Népszava 1919. március 25.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.25 17:30

Ne legyetek a magyar proletárforradalom hóhérai

Publikálás dátuma
2019.03.23 11:00

Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa a magyar proletárdiktatúra megteremtését a következő szikratáviratban, francia, angol, némát, román és cseh nyelven, jelentette be a világ proletariátusának:
Mindenkihez
Jelentjük a világ munkásainak, hogy Magyarországon a szociáldemokrata párt és a kommunista párt szocialista párttá egyesültek és az egész munkásság, katonaság és parasztság nevében megteremtették a proletárdiktatúrát, amely egyetlen csöpp vér kiontása nélkül átvette az államhatalmat. Az államhatalmat ideiglenesen a Népbiztosok Tanácsa gyakorolja mindaddig, amíg a paraszt-, munkás- és katonatanácsok kongresszusa véglegesen meg nem határozza a Magyar Tanácsköztársaság alkotmányát.
Az egész magyar proletárság egységes elhatározással sorakozik, a proletárság diktatúrájának, a szocialista világforradalomnak lobogója alá és együttesen akarja megvívni az imperializmus ellen való küzdelmét az orosz szovjet-köztársasággal és a világi mindazon proletárjaival, akik fölismerték, hogy a nemzetközi imperializmus erőit legyőzni és a szocializmust megerősíteni nincs más út, mint a munkásság, katonaság és parasztság együttes forradalmi cselekvése.
A magyar proletárforradalmat két erő teremtette meg. Az egyik a munkásoknak, a földmíves-szegényeknek és a katonaságnak az az elhatározása, hogy nem akarja tovább hordani a tőke igáját, a másik az ántánt imperializmusa, amely Magyarországot területének megcsonkításával, élelmiszerétől, ipari nyersanyagától, megélhetésének összes föltételeitől meg akarta és meg akarja fosztani. Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A cseh-tót román burzsoá hódítók fegyveres erővel akarják leverni a magyar munkásforradalmat A cseh-tót és román katonákhoz fordulunk. Tagadjátok meg az engedelmességet, lázadjatok föl és fordítsátok fegyvereiteket saját elnyomóitok ellen és ne legyetek magyar munkás- és katona-testvéreitek hóhérai. A cseh és román munkásokhoz és parasztokhoz fordulunk: Rázzátok le elnyomóitok igáját, akik azért, hogy zsebeiket tömjék, háborúba küldenek testvéreitek ellen.
Az egész világ proletárjaihoz, angol, francia, olasz és német munkásokhoz fordulunk és követeljük tőlük, hogy minden erejükkel szálljanak szembe országukban a kapitalistákkal, akik az éhség kötelével akarják megfojtani a magyar proletárforradalmat. A magyar proletárforradalmat s nemzetközi szocializmus védelme alá helyezzük, de el vagyunk szánva arra, hogy az utolsó csöpp vérünkkel megvédelmezzük minden támadás ellen. És amikor így el vagyunk szánva arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaságot mindenki ellen megvédelmezzük, egyúttal kifejezzük azt a készségünket és akaratunkat hogy mielőbb oly békét kössünk, amely a magyar dolgozó osztályok életföltételeit biztosítsa és a világ valamennyi népével, elsősorban szomszédainkkal való békés együttélésünket lehetővé teszi
Világ proletárjai, egyesüljetek! Éljen a szociális világforradalom! Éljen a munkások, katonák és parasztok forradalmi Internacionáléja! A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa nevében:
Kun Béla, külügyi népbiztos
Népszava 1919. március 23.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.23 11:00