Kétségtelenül pogány jellegű szertartás

Publikálás dátuma
2018.07.10 16:00

Fotó: /
A Vatikán hivatalos lapjának támadása a magyar vitézavatások ellen
A kormány körében és különböző egyházi, valamint kurzuskörökben is kínos föltűnést kelt, hogy a Vatikán félhivatalos lapja, a római „Osservatore Romano" legutóbbi számában a budapesti lapok jelentései nyomán foglalkozik a magyarországi vitézavatásokkal és ezeket kétségtelenül pogány jellegű szertartások"-nak bélyegzi meg. A Vatikán félhivatalos lapja, amely mindig a pápaság fölfogását tükrözteti vissza, erről szóló közleményében, amelynek „Sajnálatos visszásságok" címet adja, a többi között a következőket írja:  — Nem tudjuk, vajon a magyar sajtónak a vitézavatásokról szóló közleményei megfelelnek-e a valóságnak. Mert ha ez valóban így van, nem tudjuk mivel menteni a katolikus hívők és papok részvételét az ilyen szertartásokon és kíváncsiak volnánk, hogy ők hogyan tudják megjelenésüket és részvételüket összeegyeztetni a kánonjogi kódex idevonatkozó szakaszával. Budapesti egyházi körökben egyébként arról értesültek, hogy a Vatikán ennek a fölfogásnak megfelelő lépéseket akar tenni a magyar püspöki karnál.  A Vatikánnak a magyar vitézavatások ellen intézett támadásáról itteni illetékes helyen kijelentették, hogy az „Osservatore Romano" erre vonatkozó cikkét még nem vették kézhez. Ha abban olyan kitételek vannak, aminők nyilvánosságra jutottak, akkor arra a vitézi szék kapitánysága minden valószínűség szerint meg fonja adni a választ.  A kultuszminisztériumban viszont az ott érdeklődő újságíróknak a következő fölvilágosítást adták: — Ha valóban ilyen közlemény látott nap-világot a Vatikánihoz közelálló lapban, akkor mi minden valószínűség szerint illetékes helyről fölszólítást fogunk kapni arra nézve, hogy ezt a kérdést — tekintettel arra, hogy nemcsak vallási, hanem állami és jogi dologról is szó van itt — a magunk részéről is letárgyaljuk!  Protestáns részről a következőkben nyilatkoztak a Vatikánnak a vitézavatással szemben elfoglalt állásfoglalásáról:  Nem csodálkozunk ezen a támadáson Az adatok egész halmazával rendelkezünk, amelyek szerint bizonyos oldalról pápai kódexekre és enciklikákra hivatkozva, visszavonást akarnak szítani mindazokban a kérdésekben, amelyekben mi a katolikusokkal együtt tudunk menni. Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hegy az evangélikus egyház részéről sem az idei vitézavatáson, sem a hősök ünnepén fölszólalás nem hangzott el. Azt is megmondhatom, hogy ez evangélikus körökben érthető megdöbbenést keltett. Mint magyar ember, tiltakozom minden külföldi beavatkozás ellen és külföldi beavatkozásnak tekintem a Vatikán beavatkozását is kimondottan magyar kérdésekbe.   Ha tanulmányozzuk a római katolikus egyházjog legújabb kiadványait, ha kezünkbe vesszük az új római katolikus kátékat, mind-ezekben a legsúlyosabb támadásokat találjuk a protestantizmus ellen. Ha szemüggyel kísérjük, hogy mit csinálnak római katolikus egy-házi körök a reverzálisokkal, ha meghallgatjuk az elénk jövő felek panaszát, úgy megértjük az egyre gyakrabban hangzó fölkiáltást: hát ez a kereszténység? Hát ez Krisztus tanítása, hát ez a keresztényi szeretet? A vitézzé avató formuláról egyébként megvan a magunk véleménye. A Hadúr idézése bizony nekünk sem tetszik.  Népszava 1926. július 10.  
Témák
Népszava
2018.07.10 16:00
Frissítve: 2018.07.10 16:00

Így akarták felmorzsolni a magyar kisebbséget

Publikálás dátuma
2018.07.14 12:00
A képen látható feliratok; Felül: Olyan ember mint ő 500 évente egyszer születik. Alul: Azt akarta, hogy Románia a Szűzanya (szó
Fotó: AFP/ Daniel Mihailescu
Ceausescu terve a csaknem kétmilliós magyarság erőszakos asszimilálása volt, az eszköze pedig a falufelszámolás
Romániában megkezdődött az erőszakos urbanizálásra, és az aprófalvak felszámolására vonatkozó terv végrehajtása. Az éles nemzetközi bírálatot kiváltó elképzelések megvalósításának első lépéseiről a román sajtó számolt be, elismerve, hogy az komoly nehézségeket okozott a lakosságnak — jelentette szerdán az AFP francia hírügynökség.

A Bukarest környéki Ilfov körzetében az 1986 közepétől kezdődően 11 településen felépített 3400 lakásba már beköltöztek a 3000 lakosnál kisebb lélekszámú és felszámolásra ítélt falvak lakói. „Az átköltözést könnyebben viselték a hátrányos helyzetű Buda és Ordoreanu falu fiatal lakói, mint az idős emberek” — jelentette a Scinteia, a párt lapja.

Mint a francia hírügynökség a nemzetiségi kisebbségek vezetőire hivatkozva megállapítja, a terv következménye a 220 ezer fős német és az 1,7-2 millió fős magyar kisebbség erőszakos asszimilálása.

Népszava 1988. július 14.

2018.07.14 12:00
Frissítve: 2018.07.14 16:01