Kétségtelenül pogány jellegű szertartás

Publikálás dátuma
2018.07.10 16:00

Fotó: /
A Vatikán hivatalos lapjának támadása a magyar vitézavatások ellen
A kormány körében és különböző egyházi, valamint kurzuskörökben is kínos föltűnést kelt, hogy a Vatikán félhivatalos lapja, a római „Osservatore Romano" legutóbbi számában a budapesti lapok jelentései nyomán foglalkozik a magyarországi vitézavatásokkal és ezeket kétségtelenül pogány jellegű szertartások"-nak bélyegzi meg. A Vatikán félhivatalos lapja, amely mindig a pápaság fölfogását tükrözteti vissza, erről szóló közleményében, amelynek „Sajnálatos visszásságok" címet adja, a többi között a következőket írja:  — Nem tudjuk, vajon a magyar sajtónak a vitézavatásokról szóló közleményei megfelelnek-e a valóságnak. Mert ha ez valóban így van, nem tudjuk mivel menteni a katolikus hívők és papok részvételét az ilyen szertartásokon és kíváncsiak volnánk, hogy ők hogyan tudják megjelenésüket és részvételüket összeegyeztetni a kánonjogi kódex idevonatkozó szakaszával. Budapesti egyházi körökben egyébként arról értesültek, hogy a Vatikán ennek a fölfogásnak megfelelő lépéseket akar tenni a magyar püspöki karnál.  A Vatikánnak a magyar vitézavatások ellen intézett támadásáról itteni illetékes helyen kijelentették, hogy az „Osservatore Romano" erre vonatkozó cikkét még nem vették kézhez. Ha abban olyan kitételek vannak, aminők nyilvánosságra jutottak, akkor arra a vitézi szék kapitánysága minden valószínűség szerint meg fonja adni a választ.  A kultuszminisztériumban viszont az ott érdeklődő újságíróknak a következő fölvilágosítást adták: — Ha valóban ilyen közlemény látott nap-világot a Vatikánihoz közelálló lapban, akkor mi minden valószínűség szerint illetékes helyről fölszólítást fogunk kapni arra nézve, hogy ezt a kérdést — tekintettel arra, hogy nemcsak vallási, hanem állami és jogi dologról is szó van itt — a magunk részéről is letárgyaljuk!  Protestáns részről a következőkben nyilatkoztak a Vatikánnak a vitézavatással szemben elfoglalt állásfoglalásáról:  Nem csodálkozunk ezen a támadáson Az adatok egész halmazával rendelkezünk, amelyek szerint bizonyos oldalról pápai kódexekre és enciklikákra hivatkozva, visszavonást akarnak szítani mindazokban a kérdésekben, amelyekben mi a katolikusokkal együtt tudunk menni. Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hegy az evangélikus egyház részéről sem az idei vitézavatáson, sem a hősök ünnepén fölszólalás nem hangzott el. Azt is megmondhatom, hogy ez evangélikus körökben érthető megdöbbenést keltett. Mint magyar ember, tiltakozom minden külföldi beavatkozás ellen és külföldi beavatkozásnak tekintem a Vatikán beavatkozását is kimondottan magyar kérdésekbe.   Ha tanulmányozzuk a római katolikus egyházjog legújabb kiadványait, ha kezünkbe vesszük az új római katolikus kátékat, mind-ezekben a legsúlyosabb támadásokat találjuk a protestantizmus ellen. Ha szemüggyel kísérjük, hogy mit csinálnak római katolikus egy-házi körök a reverzálisokkal, ha meghallgatjuk az elénk jövő felek panaszát, úgy megértjük az egyre gyakrabban hangzó fölkiáltást: hát ez a kereszténység? Hát ez Krisztus tanítása, hát ez a keresztényi szeretet? A vitézzé avató formuláról egyébként megvan a magunk véleménye. A Hadúr idézése bizony nekünk sem tetszik.  Népszava 1926. július 10.  
Témák
Népszava
2018.07.10 16:00
Frissítve: 2018.07.10 16:00

Liebknechtet és Luxemburg Rózát agyonlőtték

Publikálás dátuma
2019.01.17 17:00

Fotó: /
Száz éve tudósítottunk a kettős gyilkosságról
„N. W. Tagblatt"' esti lapjának jelentik Berlinből: Liebknecht Spartacus-vezért letartóztatása után nyomban kihallgatták. Mikor a kihallgatás befejeztével el akarták szállítani, az épület előtt összeverődött tömegből egy ember lépett elő és öklével Liebknechtet erősen fejbe vágta. A szocialista agitátor a fején súlyosan megsérült. Ezután autóra tették és mellette fegyveres őrök foglaltak helyet. Később Liebknecht szökést kísérelt meg és kiugrott az autóból. Az egyik fegyveres őr utánalőtt és a golyó, amely vállán találta, Liebknechtet megölte.
Luxemburg Rózát tegnap este hasonló sors érte. Mikor a fogházba szállították, egy eddig ismeretlen tettes az autóra ugrott, amelyben Luxemburg Róza ült és a forradalmárnőt közvetlen közelből agyonlőtte. Ezután az automobil körül nagy tömeg gyűlt össze, amelynek tagjai kirabolták Luxemburg Róza holttestét. A tettesek elmenekültek.
Népszava 1919. január 17.
2019.01.17 17:00
Frissítve: 2019.01.17 17:00

Ukrán csapatok Máramarosszigeten

Publikálás dátuma
2019.01.16 15:00

Fotó: /
Ukrán csapatok, amelyek néhány nappal ezelőtt nyomultak be Magyarország területére, kedden és szerdán a körösmezői vonal mentén előnyomultak Máramarossziget felé.
A hadügyminisztérium szerda reggeli jelentése szerint megszállták Rahót és a Máramarosszigettől tíz kilométernyire levő Nagybocskót s egyik délutáni jelentés közli, hogy már bevonultak Máramarosszigetre is. Az ukrán csapatok parancsnoka, hír szerint arra kérte a máramarosszigeti kormánybiztost, hogy támogassa, az ukránokat, nehogy a románok vagy a lengyelek foglalják el Máramarosszigetet.
Az ukránok azért sietnek a Máramarosba való bevonulással, mert az Erdélyből előnyomuló román csapatok keleti szárnya is Máramaros-sziget felé igyekszik. A románok elérték Aknasugatagot s így órák. kérdése, hogy ők is bevonuljanak Máramaros megye székhelyére. Hír szerint az ukránok nem hivatkozhatnak semmiféle ántánt-megbízásra vagy fölhatalmazásra és a románok nem is fogják elismerni az ukrán bevonulás jogosságát. Az ukránok célja egyik verzió szerint az, hogy a nemrég teljes autonómiát kapott Ruszka-Krajna népét Magyarországtól való elszakadásra bírják.
Más hír szerint az ukrán csapatok parancsnoka Máramarosszigeten határozottan kijelentette, hogy „az ukránok nem hódítani jöttek az országba, hanem azért, hogy gátat vessenek a telhetetlen étvágyú cseh és román imperializmusnak". Ezt a kijelentést tette a parancsnok Kutkafalvy Miklés beregi kormánybiztos előtt is, aki Máramarosszigetre utazott, mert az a hír érkezett hozzá, hogy az ukránok meg akarják szállani Ung és Bereg vármegyét. Az ukrán parancsnok, hangsúlyozta, hogy az ukránoktól távol áll az a szándék, hogy a ruszin nép körében itt-ott mutatkozó, elszakadási törekvést szítani igyekezzenek.
A román hadseregparancsnokság szerdán délben értesítette Máramarossziget városát, hogy a román csapatok a legközelebbi órákban bevonulnak és amennyiben addig az ukránok ki nem vonulnak, fegyveresen fogják őket kiverni a városból. A Magyarország területére benyomult lengyel csapatok is. Hír szerint, kifejezték azt a készségüket, hogy az ukránok ellen vonulnak, ha megfelelő mennyiségű fegyvert és fölszerelést kapnak.
Népszava 1919. január 16.
2019.01.16 15:00
Frissítve: 2019.01.16 15:05