Amikor a Fidesz az EU segítségét kéri

Publikálás dátuma
2018.09.09 12:00

Reményüket fejezte ki, hogy támogatást kapnak a kormány megbuktatásához az Európai Unió néppárti csoportjától
Tegnap a Fidesz által napok óta délután 5 és 6 óra között szervezett demonstráció fő szónoka Martonyi János volt, a budapesti Kossuth téren.

 A volt külügyminiszter előtt az európai parlament néppárti frakciójának olasz alelnöke, a Forza Italia politikusa, Antonio Tajani szólt a tömeghez.

 „Magyarország jövője, Itália jövője, Európa jövője nem lehet szocialista!” – foglalta össze mondandóját a politikus, aki emlékeztetett arra is, hogy 1956-ban az olaszok úgy tekintettek a magyarokra, mint a szabadság, a demokrácia és a kereszténység védőbástyájára.

 Ezt követően lépett a pódiumra Martonyi. A Fidesz-kormány volt külügyminisztere beszédének elején felidézte, hogy a Kossuth téren tüntető tömeg mi mindennel elégedetlen immár közel egy hónapja. Ezek közül kiemelte, hogy a Gyurcsány-kormány megtévesztette az ország lakosságát, hazugsággal bódította el a választókat, és hitelképtelenné vált nemcsak a határon belül, hanem azon kívül is.
A szónok ezek után reményét fejezte ki, hogy a Kossuth téren tüntető, valamint a velük szimpatizáló hatalmas tömegek támogatást kapnak a kormány megbuktatásához az Európai Unió néppárti csoportjától, amely az Európai Parlamentben a legnagyobb frakciót képezi.

 Előrevetítette annak a lehetőségét is, hogy az általa hazugnak és megbízhatatlannak nevezett kormánnyal szemben támogatásra számíthatnak, mind a Kossuth téren tüntetők, mind az ellenzéki erők a strassbourgi emberjogi bizottságtól is.

 Népszava 2006. október 18.
Témák
Európa
Frissítve: 2018.09.10 08:52

Ne legyetek a magyar proletárforradalom hóhérai

Publikálás dátuma
2019.03.23 11:00

Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa a magyar proletárdiktatúra megteremtését a következő szikratáviratban, francia, angol, némát, román és cseh nyelven, jelentette be a világ proletariátusának:
Mindenkihez
Jelentjük a világ munkásainak, hogy Magyarországon a szociáldemokrata párt és a kommunista párt szocialista párttá egyesültek és az egész munkásság, katonaság és parasztság nevében megteremtették a proletárdiktatúrát, amely egyetlen csöpp vér kiontása nélkül átvette az államhatalmat. Az államhatalmat ideiglenesen a Népbiztosok Tanácsa gyakorolja mindaddig, amíg a paraszt-, munkás- és katonatanácsok kongresszusa véglegesen meg nem határozza a Magyar Tanácsköztársaság alkotmányát.
Az egész magyar proletárság egységes elhatározással sorakozik, a proletárság diktatúrájának, a szocialista világforradalomnak lobogója alá és együttesen akarja megvívni az imperializmus ellen való küzdelmét az orosz szovjet-köztársasággal és a világi mindazon proletárjaival, akik fölismerték, hogy a nemzetközi imperializmus erőit legyőzni és a szocializmust megerősíteni nincs más út, mint a munkásság, katonaság és parasztság együttes forradalmi cselekvése.
A magyar proletárforradalmat két erő teremtette meg. Az egyik a munkásoknak, a földmíves-szegényeknek és a katonaságnak az az elhatározása, hogy nem akarja tovább hordani a tőke igáját, a másik az ántánt imperializmusa, amely Magyarországot területének megcsonkításával, élelmiszerétől, ipari nyersanyagától, megélhetésének összes föltételeitől meg akarta és meg akarja fosztani. Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A cseh-tót román burzsoá hódítók fegyveres erővel akarják leverni a magyar munkásforradalmat A cseh-tót és román katonákhoz fordulunk. Tagadjátok meg az engedelmességet, lázadjatok föl és fordítsátok fegyvereiteket saját elnyomóitok ellen és ne legyetek magyar munkás- és katona-testvéreitek hóhérai. A cseh és román munkásokhoz és parasztokhoz fordulunk: Rázzátok le elnyomóitok igáját, akik azért, hogy zsebeiket tömjék, háborúba küldenek testvéreitek ellen.
Az egész világ proletárjaihoz, angol, francia, olasz és német munkásokhoz fordulunk és követeljük tőlük, hogy minden erejükkel szálljanak szembe országukban a kapitalistákkal, akik az éhség kötelével akarják megfojtani a magyar proletárforradalmat. A magyar proletárforradalmat s nemzetközi szocializmus védelme alá helyezzük, de el vagyunk szánva arra, hogy az utolsó csöpp vérünkkel megvédelmezzük minden támadás ellen. És amikor így el vagyunk szánva arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaságot mindenki ellen megvédelmezzük, egyúttal kifejezzük azt a készségünket és akaratunkat hogy mielőbb oly békét kössünk, amely a magyar dolgozó osztályok életföltételeit biztosítsa és a világ valamennyi népével, elsősorban szomszédainkkal való békés együttélésünket lehetővé teszi
Világ proletárjai, egyesüljetek! Éljen a szociális világforradalom! Éljen a munkások, katonák és parasztok forradalmi Internacionáléja! A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa nevében:
Kun Béla, külügyi népbiztos
Népszava 1919. március 23.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.23 11:00

Magyarország népéhez

Publikálás dátuma
2019.03.22 00:00

Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne a román és cseh csapatoknak
A kormány lemondott. Azok, akik eddig is a nép akaratából s a magyar proletárság támogatásával kormányozlak, belátták, hogy a viszonyok kényszerítő ereje új irányt parancsol. A termelés rendjét csak úgy lehet biztosítani, ha a hatalmat a proletariátus veszi kezébe. A fenyegető termelési anarchia mellett, a külpolitikai helyzet is válságos. A párisi békekonferencia titokban úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja. Az ántánt-misszió kijelentette, hogy a demarkációs vonalat ezentúl politikai határnak tekintik.
Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék a román határon harcoló orosz-szovjet hadsereg ellen. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne azoknak a román és cseh csapatoknak, amelyekkel az orosz szovjet-sereget akarják leverni.
Én, mint a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke, a párisi konferenciának ezzel a határozatával szemben a világ proletáriátushoz fordulok igazságért és segítségért, lemondok és átadom a hatalmai Magyarország népei proletariátusának.
Károlyi Mihály
Népszava 1919. március 22.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.23 10:32