A németek visszaverték a támadásokat

Publikálás dátuma
2018.09.13 08:00

Fotó: /
A Nagy Háború végnapjai. Száz éve írtuk ezen a napon. Történelem a Népszava hasábjain
Bixschotetől északkeletre az ellenségnek részleges támadásait Armentiér esnél, valamint a La Bassée-csatorna mellett pedig előre-töréseit visszavertük. Napközben a harcvonalon új állásaink előterébem hathatós tűztámogatás mellett több ízben gyalogsági harcok fejlődtek ki.

Este heves tüzérségi harc az Arrasból és Peronneből Cambray felé vezető országutak között. A sötétség beálltával a Marquion—Havrineourt csa-tornaszakasz ellen intézett támadások vonalaink előtt meghiúsultak. Az Aillette és az Aisne között is este nagyobb erőre kapott a tüzérségi tűz. Gyalogsági tevékenység itt előtéri harcokra szorítkozott.

A Fismestől északkeletre fekvő magaslatokon francia részleges támadásokat visszautasítottunk. A lotharingiai harcvonalon és a Vogézekben sikeres földerítő harcok.

2018. szeptember 14.
Témák
I. vh
2018.09.13 08:00
Frissítve: 2018.09.13 08:00

Román csapatok Erdélyben

Publikálás dátuma
2018.11.15 08:00

Fotó: /
A belügyminisztériumhoz érkezett értesítés szerint Erdélyben rendkívül nagy az izgalom
Az erdélyi városokkal minden távíró és telefonösszeköttetés megszakadt, csupán Brassóval sikerült a belügyminisztériumnak összeköttetést létesítenie és onnan azt az értesítést kapta, hogy Gyimesbükköt és Csikszentmártont román katonaság szállta meg. Brassóban teljes a nyugalom, a városban a magyar hatóságok az urak. Azt is jelentették Brassóból, hogy Erdélyben rendkívül nagy a fejetlenség, fosztogatják az uradalmakat, fel is osztottak földbirtokokat, több birtokba már be is ültek a románok.
Szászsebesen az elmúlt napokban több ízben összeütközés keletkezett a román és szász lakosság között. Ennek során a szászsebesi román komité elnökét, Vasile Aldiát megölték. A román nemzeti tanács két delegátusát — Nicola Ivánt és Lucia Dorciát — kiküldte Szászsebesre a rend helyreállítása végett. A két kiküldött gyűlést hívott egybe, amelyen fölszólították a román parasztságot, hogy őrizze meg nyugalmát, úgy a románok, mint a szászok külön polgárőrséget alakítottak.
Népszava 1918. november 15.
Témák
I. vh
2018.11.15 08:00
Frissítve: 2018.11.15 08:00

Cseh támadás Magyarország ellen

Publikálás dátuma
2018.11.12 10:00

Fotó: /
Egyelőre csak aránylag kis területet foglaltak el, de már híre jön Prágából, hogy rendes katonai csapatok indultak útnak Magyarország felé
A cseh invázió, amely elöntéssel fenyegeti a felsőmagyarországi megyéket, napok óta foglalkoztatja a kormányt és a közvéleményt. Károlyi Mihály miniszterelnök a Nemzeti Tanács vasárnapi ülésén bejelentette, hogy információja szerint a csehek elhatározták, hogy megszállják mindazokat a magyar megyéket, amelyekre aspirálnak. Terveik szerint 17—19 magyarországi vármegyét foglalnának el, ezek között olyan területeket is, ahol magyarok laknak.
A cseh csapatok egyelőre csak aránylag kis területet foglaltak el, de már híre jön Prágából, hogy rendes katonai csapatok indultak útnak Magyarország felé. Magyarország letette a fegyvert, elfogadta az ántánt fegyverszüneti föltételeit, a területi kérdések rendezése pedig az általános békekonferencia elé tartozik, a cseh csapatok beözönlése tehát semmiképpen sem jogos. A kormány épp ezért körtáviratban fordul a világ valamennyi népéhez és tudatja, hogy a csehek a fegyverletétel ellenére magyarlakta országrészeket foglalnak el fegyveres erővel.
Ha a csehek így folytatják, két-három millió magyar kerülne idegen impérium alá, ami nyilvánvaló igazságtalanságával beleütközik a wilsoni elvekbe. A magyar kormány a világ népeihez intézett körtáviraton kívül Magyarország népéhez címzett kiáltványban tiltakozik a cseh bevonulás ellen és e kiáltványában kijelenti, hogy fegyveres erővel is megvédi az ország határait „minden ilyen, a nemzetközi jogba ütköző támadás ellen".
A déli határvidékről is invázió híre érkezett szombaton és vasárnap. Szerb csapatok vonultak Újvidékre és környékére, Nagybecskereken is szerb katonaság jövetelét jelezték. Hétfőn hír érkezett, hogy Franchet d'Espérey tábornok táviratot küldött a szerb csapatok parancsnokának és visszarendelte a megszálló csapatokat. A szerb csapatok visszavonulásáról egyelőre nem érkezett pozitív jelentés.
Népszava 1918. november 12.
Témák
I. vh
2018.11.12 10:00
Frissítve: 2018.11.12 10:00