Az angolok végül elfoglalták Cambrait

Publikálás dátuma
2018.10.10 19:30

Fotó: /
A Nagy Háború utolsó harcai. Történelem a Népszava hasábjain
Cambrai és St. Quentin között a csata újból föllángolt. Hatalmas tüzérségi tömegek harcbavetésével és páncélos kocsik meg repülőrajok összpontosításával az angolok franciákkal és amerikaiakkal együtt Cambraitól St. Quentinig terjedő harcvonalunk ellen indultak támadásra. Az északi támadó szárnyat, az ellenség rohamát súlyos küzdelem után megtörtük déltájban, a Cambraiból Bohainba vezető úttól nyugatra. Az esti órákban is meghiúsítottunk újabb ellenséges támadásokat.

 A Le Chateau felé vezető római országútikét oldalán sikerült az ellenségnek mélyebben betörni vonalainkba. Lökését, a Valincourt—Ehncourt-vonalon és Bohaintól nyugatra, fogtuk föl. A támadás jobbszárnyán az ellenség csak kis területnyereséget bírt elérni. A Montbrahaintól délre harcoló csapataink elülső állásainkban vertek vissza minden ellenséges támadást. A harci front közevének betörése kö-vetkeztében szárnyuk veszélyeztetése miatt este kénytelenek voltak visszavonni szárnyukat Frenois le Grand nyugati szegélyéig.

 A Champagneban a franciák és amerikaiak a Suippe és az Aisne között vagy erők harcbavetésével ismét megkezdték támadásaikat. Kezünkbe jutott parancsok szerint ismét frontunk áttörése volt a cél. Az ellenség csak St. Etienne két oldalán tudott behatolni vonalainkba. A délutáni órákban megindított ellentámadás az ellenséget ismét visszavetette. A front többi részén teljesen meghiúsultak az ellenséges támadások. Helyi betörési pontokat ellenlökések-kel megtisztítottuk az ellenségtől. Az Aisne mellett részleges támadásokat, az argonnesi erdő keleti szélén és az Aire völgyében, igen heves amerikai támadásokat vertünk vissza.

 A Maas keleti partján az ellenség Brabanti és Ornes között erős tűzhatás után támadott. A Consenvoye-erdőbé behatoló ellenséget ott megállítottuk. A front többi részén harcvonalunk előtt vertük meg az ellenséget.

 Népszava 1918. október 10.
Témák
I. vh
2018.10.10 19:30
Frissítve: 2018.10.10 19:31

Észak-Magyarország katonai kiürítése

Publikálás dátuma
2018.12.10 13:00

Fotó: /
Kormány csak ideiglenesnek tekinti az intézkedést, így az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik
Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy a magyar csapatoknak a felvidéki területről való visszavonása szombat éjszaka megkezdődött. Mint a félhivatalos „Pol. Hír." közli: Észak-Magyarország katonai kiürítését a Kormány természetesen csak ideiglenesnek tekinti és így az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik. A katonai hatóságok, póttestek, intézetek, stb. tehát továbbra is a helyükön maradnak és működésüket a kiadott rendeletek értelmében továbbra is folytatni tartoznak.
Ennek megfelelő utasítást kaptak az összes érdekelt parancsnokságok is.
A kiürítés egyelőre csak az ideiglenesen megállapított demarkációs vonalnak megfelelően történik, mert a versaillesi főparancsnokság még nem válaszolt Vyx alezredes táviratára, amelyben a végleges demarkációs vonal megállapítását kérte. A táviratra néhány napon belül várják a választ, addig is folytatják azonban a kiürítést, amely a hírek szerint teljes rendben megy végbe. Az ideiglenes vonalat Bartha alezredes és Hodzsa Milán budapesti követ szombaton állapította meg. A létrejött egyezség Pozsonytól egyáltalában nem intézkedik, mert ott a helyi parancsnokok már megállapították az ideiglenes demarkációs vonalat, amely a várostól északra Bazinon keresztül húzódik. A végleges demarkációs vonalról Hodzsa Milán követ a következő nyilatkozatot tette:
A demarkációs vonalat az ántánt főparancsnoka táviratban fogja közölni velünk és mihelyt ez megtörténik, a cseh-szlovák csapatok fölmondják az ideiglenesen megállapított vonalat s a magyar csapatok visszavonulnak a végleges vonal mögé. Hogy ez milyen lesz, azt most még nem tudhatjuk, világos azonban, hogy a tót-magyar nyelv-határ mentén fog húzódni, de — miután fegyverszüneti megállapodásról van szó — tekintettel lesz a nyelvbatár mentén lévő stratégiai pontokra, amelyeket éppen a fegyverszünet érdekében a magyar csapatoknak ki kell üríteniök. Ez azonban csak stratégiai technikai intézkedés lesz, nem vág egybe a végleges területi rendezéssel, ami a békekonferencián történik meg. De éppen azért, mert a fontos stratégiai pontoknak a demarkációs vonalon belül kell jutni, bizonyosnak tartom, hogy a demarkációs vonalban benne lesz Pozsony és Kassa is, mint fontos stratégiai és vasúti csomópont. Ugyanígy benne lesz Komárom is. A vonal alighanem Ungvárnál fog végződni.
Népszava 1918. december 10.
2018.12.10 13:00
Frissítve: 2018.12.10 13:00

Nyolc egész-, és nyolc fél megyét követelnek a csehszlovákok

Publikálás dátuma
2018.12.06 13:00

Fotó: /
Amily igazságtalan volna azokat a területeket ahol a szlovákok, románok és a szerbek vannak többségben, magyar uralom alá hajtani, éppoly igazságtalanság az is, hogy a csehek és románok részéről követelt megyékben olyan területek is vannak, ahol magyar lakosság a többség
Az után az átirat után, amelyet Vix alezredes ,,Párizsból kapott utasítások teljesítéseként”- a keleti szövetséges hadseregek parancsnoksága nevében a magyar kormányhoz intézett és amelyben a szlovák területek átadását követeli, nem lehet meglepő hatású az a hír sem, hogy Foch marsalltól Prágába távirat érkezett, amely szerint a cseh-szlovák hadsereget az antant részeként elismerték.
Csütörtöki számunkban közöltük, hogy a cseh-szlovák kormány elrendelte a mozgósítást, 18-45 évig valamennyi korosztályt behívták. A cseh-szlovák csapatok tehát, mint az ántánt-hadsereg részei fognak bemasírozni az észak-magyarországi megyékbe és mi, annak hangsúlyozása, mellett, hogy Magyarország nem adja föl semmiféle jogát békésen tűrni fogjuk a tót megyék megszállását.
Egyebet nem tehetünk, nem is akarunk tenni, mert nem a fegyver erejétől, hanem a jog és igazság érvényesülésétől várjuk az ország gazdasági fejlődése lehetőségének elérését.
Bízunk benne, hogy a békekonferencián a wilsoni elvek fognak érvényesülni és a magyarlakta területek az idegen politikai hatalom és idegennyelvű kultúra uralma alól visszakerülnek a magyar népállam kebelébe. Amily igazságtalan volna azokat a területeket ahol a szlovákok, románok és a szerbek vannak többségben, magyar uralom alá hajtani, éppoly igazságtalanság és jogtalanság volna az is, ha a nemzetközi konferencia nem venné figyelembe, hogy a csehek és románok részéről követelt megyékben olyan területek is vannak, ahol magyar lakosság a többség.
A népek önrendelkező jógának kell érvényesülnie a békekonferencián és ezt a jogot követeli magának a magyar nép is.
Népszava 1918. december 6.
2018.12.06 13:00
Frissítve: 2018.12.06 13:00