A román csapatok megkezdték az előnyomulást

Publikálás dátuma
2018.11.27. 12:00

A magyar népköztársaság kormánya mit tehet a jogtalanul beözönlő fegyveres csapatokkal szemben? Új háborút kezdjen?
A fegyverszüneti szerződés világosan úgy rendelkezik, hogy az ország közigazgatása a magyar hatóságok kezében marad. A fegyverszüneti szerződés aláírói nem akartak, nem is akarhattak elébe vágni, a békekonferenciának, nem akarták előre fölosztani Magyarországot, nem akarhattak magyar területek és magyar néptömegek fölé idegen impériumot állítani.
Ha a fegyverszüneti szerződés rendelkezései érvényben volnának, nem lehetne semmi panaszunk. A szerződést azonban csak mi tartjuk be, a másik fél nem gondoskodik róla, hogy betartassék. A szerbek túlhaladtak a demarkációs vonalon, a csehek betörtek az országba, elfoglaltak magyar területeket, elkergettek magyar hatóságokat és ahol megvethették lábukat, átvették az impériumot a cseh-szlovák állam nevében.
Most a románok jönnek. Ferdinánd király, a bojárok uralkodója, küldi a román reguláris csapatokat, a magyar hadügyminisztérium már hivatalosan is jelenti, hogy a román katonaság megkezdte előnyomulását az ország területén. A magyar népköztársaság kormánya mit tehet a jogtalanul beözönlő fegyveres csapatokkal szemben? Új háborút kezdjen, holott a forradalmat többek között azért is csináltuk, hogy a háborúnak, minden háborúskodásnak vége szakadjon?
A kormány úgy határozott, hogy ismételten panaszt emel a balkáni ántánt-haderő főparancsnokánál a cseh és román csapatok előnyomulása miatt és kéri a tábornok sürgős rendelkezését: szerezzen érvényt a fegyverszünet föltételeinek betartására román és cseh részről is
A román csapatok Erdélyben
A csíkmegyei Gyimesbükkbe - még szombaton - bevonultak román csapatok, amelyek száma azóta megnövekedett. 50 tiszt, 1500 gyalogos, 150 lovaskatona és 100 tüzér hétfőn délután egy órakor Csíkszépvízre vonult, honnan legközelebbi útjuk Csíkszeredára visz. A román katonák mindkét helységben lefegyverezték a nemzetőrséget. Parancsnokuk halálbüntetés, terhe alatt megparancsolta, hogy mindenki 24 órán belül szállítsa be a nála lévő fegyvereket és lőszereket és ez a parancs a csendőrségre és a pénzügyőrségre is vonatkozott.
A közigazgatás vezetői tiltakoztak a csendőrség és pénzügyőrség lefegyverezése ellen, a román parancsnok azonban fölöttes hatóságától kapott utasításra hivatkozott. A románok Gyimesbükkön 10 főnyi különítményt hagytak bátra, Csíkszépvíz helységben pedig 25 román katona maradt.
Népszava 1918. november 27.