A csehek és a románok folytatják az előnyomulást

Publikálás dátuma
2018.11.28. 10:00

Két magyar zászlóalj Pozsony védelmére - Nagyszombat a csehek birtokában - A szerbek Pécsett
Két magyar zászlóalj Pozsony védelmére
Szerdán délelőtt a volt 32-ik gyalogezred és az L számú honvédgyalogezred legénységének küldöttsége jelent meg a polgármesternél. Elő-adták, hogy a két ezred két-két zászlóaljat küld a csehek ellen, hogy kiköszörüljék azt a csorbát, amelyet egyes matrózok méltatlan viselkedésükkel a magyarság becsületén ejtettek. Zászlót kértek a polgármestertől, az induló csapatok számára. A polgármester meghatott beszéd kíséretében két zászlót adott át a katonáknak, akik még a szerdai nap folyamán elindultak Pozsony felé.
Nagyszombat a csehek birtokában
Nagyszombatról érkezett jelentés szerint Hasa cseh gépgyáros átvette a város közigazgatását. A cseh csapatok Perger főszolgabírót, Bathy kanonokot, Seliger apátplébánost, Zsolnay rendőrkapitányt, Neurath főhadnagyot, Adler zászlóst, Koppel földbirtokost, Österreicher bankigazgatót és a város más negyven személyiségét túszul elfogta. Más személyiségek, akiket szintén le kellett volna tartóztatni, megmenekültek és Pozsonyba mentek, ahol Jankó kormánybiztost informálták a nagyszombati állapotokról. Állításuk szerint az el-fogott túszokat Prágába viszik. Nagyszombatot tudvalevően 600 cseh katona foglalta el. A Ciffer—Jókut-i vonal mentén előretolt cseh csapatok állanak. Ciffer község a magyarok birtokában van, de a csehek a Jókut felé vezető vas-úti vonal hajlásánál a vágányok mentén lövészárkokban 200 embert helyeztek el, akiknek hat gépfegyverük van. A pályaudvaron két gépfegyver áll. Ciffer mellett kedden kisebb ütközet volt, amelyben a pozsonyi helyőrség egy százada is résztvett.
A szerbek Pécsett
Pécsről jelenti a „M. T. I.": A szerbek bevonultak Pécsre. A tiszteket és a legénységet leszerelték és csak polgári ruhában engedek járni. Akik ennek a rendelkezésnek nem akarnak eleget tenni, azoknak el kel] hagyniok a várost, A posta- és táviróhivatalt ós az összes többi hivatalokat elfoglalták. Nem rabolnak és nem bántják a népet.
Népszava 1918. november 28.