Magyar hajósok tiltakozása a cseh követelések ellen

Publikálás dátuma
2019.03.14 15:00

Komárom és Baja között kizárólag a csehszlovák hajók láthassák el a forgalmat
A cseh imperializmus határtalan rablóétvágya, mint ismeretes, szemet vetett egyebek között a Dunára is.
A cseh imperializmus telhetetlen falánksága azt a vakmerő követelést támasztotta, hogy a Dunának a magyar hajózás részére még szabadon levő területén, vagyis Komárom és Baja között kizárólag a csehszlovák hajók láthassák el a forgalmat.

Követelésének vakmerőségét tetézte azzal, hogy a teljes magyar hajópark átadását is igényelte, hogy így a Dunán való hajózás kizárólagosságát és monopóliumszerű birtoklását megszerezze.

A magyar hajózás valamennyi érdekeltsége, a hajózási vállalatok és alkalmazottaik valamennyi kategóriája természetesen a legélesebben állást foglalt a cseh imperializmus törekvése ellen és a kormány is azt a helyes álláspontot foglalta el, hogy a csehek követelését vissza kell utasítani.
Népszava 1919. március 14.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.14 15:00

Ne legyetek a magyar proletárforradalom hóhérai

Publikálás dátuma
2019.03.23 11:00

Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa a magyar proletárdiktatúra megteremtését a következő szikratáviratban, francia, angol, némát, román és cseh nyelven, jelentette be a világ proletariátusának:
Mindenkihez
Jelentjük a világ munkásainak, hogy Magyarországon a szociáldemokrata párt és a kommunista párt szocialista párttá egyesültek és az egész munkásság, katonaság és parasztság nevében megteremtették a proletárdiktatúrát, amely egyetlen csöpp vér kiontása nélkül átvette az államhatalmat. Az államhatalmat ideiglenesen a Népbiztosok Tanácsa gyakorolja mindaddig, amíg a paraszt-, munkás- és katonatanácsok kongresszusa véglegesen meg nem határozza a Magyar Tanácsköztársaság alkotmányát.
Az egész magyar proletárság egységes elhatározással sorakozik, a proletárság diktatúrájának, a szocialista világforradalomnak lobogója alá és együttesen akarja megvívni az imperializmus ellen való küzdelmét az orosz szovjet-köztársasággal és a világi mindazon proletárjaival, akik fölismerték, hogy a nemzetközi imperializmus erőit legyőzni és a szocializmust megerősíteni nincs más út, mint a munkásság, katonaság és parasztság együttes forradalmi cselekvése.
A magyar proletárforradalmat két erő teremtette meg. Az egyik a munkásoknak, a földmíves-szegényeknek és a katonaságnak az az elhatározása, hogy nem akarja tovább hordani a tőke igáját, a másik az ántánt imperializmusa, amely Magyarországot területének megcsonkításával, élelmiszerétől, ipari nyersanyagától, megélhetésének összes föltételeitől meg akarta és meg akarja fosztani. Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.
A cseh-tót román burzsoá hódítók fegyveres erővel akarják leverni a magyar munkásforradalmat A cseh-tót és román katonákhoz fordulunk. Tagadjátok meg az engedelmességet, lázadjatok föl és fordítsátok fegyvereiteket saját elnyomóitok ellen és ne legyetek magyar munkás- és katona-testvéreitek hóhérai. A cseh és román munkásokhoz és parasztokhoz fordulunk: Rázzátok le elnyomóitok igáját, akik azért, hogy zsebeiket tömjék, háborúba küldenek testvéreitek ellen.
Az egész világ proletárjaihoz, angol, francia, olasz és német munkásokhoz fordulunk és követeljük tőlük, hogy minden erejükkel szálljanak szembe országukban a kapitalistákkal, akik az éhség kötelével akarják megfojtani a magyar proletárforradalmat. A magyar proletárforradalmat s nemzetközi szocializmus védelme alá helyezzük, de el vagyunk szánva arra, hogy az utolsó csöpp vérünkkel megvédelmezzük minden támadás ellen. És amikor így el vagyunk szánva arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaságot mindenki ellen megvédelmezzük, egyúttal kifejezzük azt a készségünket és akaratunkat hogy mielőbb oly békét kössünk, amely a magyar dolgozó osztályok életföltételeit biztosítsa és a világ valamennyi népével, elsősorban szomszédainkkal való békés együttélésünket lehetővé teszi
Világ proletárjai, egyesüljetek! Éljen a szociális világforradalom! Éljen a munkások, katonák és parasztok forradalmi Internacionáléja! A Magyar Tanácsköztársaság Népbiztosainak Tanácsa nevében:
Kun Béla, külügyi népbiztos
Népszava 1919. március 23.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.23 11:00

Magyarország népéhez

Publikálás dátuma
2019.03.22 00:00

Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne a román és cseh csapatoknak
A kormány lemondott. Azok, akik eddig is a nép akaratából s a magyar proletárság támogatásával kormányozlak, belátták, hogy a viszonyok kényszerítő ereje új irányt parancsol. A termelés rendjét csak úgy lehet biztosítani, ha a hatalmat a proletariátus veszi kezébe. A fenyegető termelési anarchia mellett, a külpolitikai helyzet is válságos. A párisi békekonferencia titokban úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja. Az ántánt-misszió kijelentette, hogy a demarkációs vonalat ezentúl politikai határnak tekintik.
Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék a román határon harcoló orosz-szovjet hadsereg ellen. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne azoknak a román és cseh csapatoknak, amelyekkel az orosz szovjet-sereget akarják leverni.
Én, mint a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke, a párisi konferenciának ezzel a határozatával szemben a világ proletáriátushoz fordulok igazságért és segítségért, lemondok és átadom a hatalmai Magyarország népei proletariátusának.
Károlyi Mihály
Népszava 1919. március 22.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.23 10:32