A keresztény szabadság nonszensze

Még a „Pandzsír oroszlánjaként” is emlegetett Ahmed Sah Maszúd afgán hadúr jósolta meg engesztelhetetlen ellenségeiről, a tálibokról, hogy világszerte le fogják járatni az iszlámot. A prófécia beteljesült. A populista vezetők 2015 óta szerte Európában a terrorizmussal, illetve a bűnözéssel azonosítják az iszlámot, önmagukat a kontinens védelmezőinek kikiáltva a muszlim bevándorlók ellenében. Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, aki szakpolitikai dilettantizmusa, szociális érzéketlensége, s a hazánkban burjánzó korrupció következtében más körülmények között régen megbukott volna, éppen a menekültellenes hisztériakeltésnek köszönheti politikai túlélését. Orbán Viktor legutóbbi kinyilatkoztatása az úgynevezett „keresztény szabadságról” viszont pontosan a kereszténység lejáratását vetíti előre a hazai közvélemény előtt. E nehezen értelmezhető frázist nyilván kitörő örömmel fogadták a szekularizáció ellenségeiként számon tartott, integrista ideológiát valló magyarországi főpapok. Mindenesetre különös, hogy bármilyen „szabadságra” egy olyan pártvezető hivatkozik nyilvánosan, aki az általa irányított politikai formációt egykoron kivezette a Liberális Internacionáléból, és autokratikus rezsimjét immáron a szabadelvűséggel szembeállítva határozza meg. De mit mond az evangélium szerint Jézus Krisztus a szabadságról? „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-32). A krisztusi szabadság kizárólag morálisan értendő, mint az egyén bűntől való megszabadulásának eredménye. Politikai fogalomként használva épp olyan zavaros ideológia származik belőle, amilyen száz évvel ezelőtt volt a „szegedi gondolatként” emlegetett horthysta agyszülemény. A kisebbik baj csupán, hogy a kormányfő fent említett fogalomalkotása nélkülözi a logikát. Fából vaskarika, mondhatnánk, és ne is keressük benne az ésszerűséget. Mélységes elvtelenség rejlik a hátterében. Kilencévnyi kormányzati dúlás után illik megideologizálni az állampolgárok szabadságjogaiktól való megfosztását, a közvagyon átjátszását a rokoni, haveri körnek vagy a társadalmi ellátórendszerek tönkretételét. Eddig, ha meg kellett indokolni egy látványos rablást vagy erkölcstelen döntést, a válasz a miértre ez volt az Orbán-kabinet részéről: csak, mert a kétharmad birtokában megtehetem. Ezen túl mindez a „keresztény szabadság” nevében történik majd. És itt rejlik az igazi veszély, elsősorban a kereszténységre nézve. A népszámlálási adatok alapján kijelenthető, hogy a hazai társadalom rohamosan vallástalanodik. E folyamat pedig jelentősen fel fog gyorsulni, amint a rezsim destruktív ténykedése közben a „kereszténységre” kezd hivatkozni. Orbán Viktor hatásosabban fogja lejáratni a kereszténységet hazánkban, mint évtizedekkel ezelőtt az állampárti propaganda vagy napjainkban az ezerszer elátkozott liberálisok. Ezért szükséges a társadalomban minduntalan tudatosítanunk: amit az orbáni garnitúra tesz, annak semmi köze a kereszténységhez. A szerző publicista 
Szerző
Beck Tamás

Fékek és ellensúlyok

A köztársasági elnök egyik legfontosabb feladata, kifejezni a nemzet egységét és őrködni az államszervezet demokratikus működése felett. Ebbe a demokratikus működésbe nagyon sok minden beletartozik. Hogy csak néhány ilyen apróságot említsek: Latba kellett volna vetnie államelnöki tekintélyét (ha még van neki ilyen) az ellen, hogy a parlamenti többség ne csorbíthassa az ellenzék legalapvetőbb alkotmányos jogait. Fel kellett volna lépnie a társadalom emberi jogainak csorbítása, korlátozása, szűkítése, elvonása ellen. Nem lett volna szabad szemet hunynia afelett, hogy a kormányfő saját hatáskörben szabadon rendelkezik a költségvetés pénzeszközeivel. Nem lett volna szabad eltűrnie, állami intézmények, szervek kormányzati szintű szabályozását és hatáskörbe vonását. A jogforrási hierarchia minden szintje ugyanannak a politikai vezetésnek a kezében van. Mindez a hatalmi ágak elválasztásának elvét súlyosan sérti, hiszen a kormány gyakorlatilag elvonja a törvényalkotó hatás- és jogkörét. Demokratikus jogállamban ilyen nem történhet(ne). Kötelessége lett volna fellépni az Országgyűlés működésének kiüresítése miatt. E körben fel kellett volna emelnie a hangját azért, hogy a törvényalkotás jogintézménye egyre inkább átmegy rendeleti kormányzásba. Szóvá kellett volna tennie, hogy az Országgyűlés a még általa megalkotandó törvények esetén tartsa be a jogalkotás alkotmányos követelményeit. Ugyanis nagyon sok norma esetén a törvény zárószavazása keretében lényegében átírták az egész normajavaslat tartalmát. Úgy is mondhatnám, hogy egy-egy törvénynek két különböző tartalma volt. Az egyik a Parlament asztalára, napirendjére került, melyet a képviselők, jól, vagy rosszul, de megvitattak, ez a törvényalkotás mechanizmusa. De szavazásra már egy olyan más tartalom került, amit sosem vitattak meg. Ráadásul, az államszervezet működését érintően egészen kardinális törvények kerültek ebbe a körbe. Hogy csak néhány ilyen példát említsek, a teljesség igénye nélkül: 
az alaptörvény, az alkotmánybírósági törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, a bírák jogállásáról szóló törvény, az ügyészségi törvény, az adó- és vámhivatalról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, a felsőoktatásról szóló törvény, a szakképzési törvény, a médiatörvény, az Állami Számvevőszékről szóló törvény, a Nemzeti Bankról szóló törvény, az államháztartási törvény, a választójogi törvény, az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény, az önkormányzati törvény, a népszavazási törvény, stb.... Mindezek a törvények, lévén a rendszer legfontosabb fogaskerekei, külön-külön és önmagukban is, de együttesen főleg az államszervezet demokratikus működésének súlyos zavarát okozzák. És egyik ellen sem tett semmit. Pedig nemhogy joga, de egyenesen kötelessége lett volna ezen zavarokkal szemben fellépni. A köztársasági elnök pártpolitikán felül álló politikai szerepe leépült és már egyáltalán nem tudja magát össznemzeti szerepben láttatni. Ez a demokratikus jogállamiság szempontjából erős autoritás-deficitet hoz létre. Mert ha a nemzet egységének alkotmányos képviselője is pártpolitikailag értelmeződik, akkor nem tudja kielégíteni azt az autoritásigényt, ezáltal pontosan az a cél nem teljesül, amit az alkotmány neki szán.  Ami 2010 óta Magyarországon történt, arról szólt, hogy azokat a jogállami garanciákat, amelyek '89-ben bekerültek az alkotmányba, gyakorlatilag leépítették és kiiktatták. Pedig annak idején jelentős részben éppen Orbán Viktornak meg a Fidesznek köszönhetően alakult úgy, hogy egy hatalommegosztásos rendszer alakult ki, garantált alapjogokkal. Ezt most ugyanők szabályosan szétverték. És ehhez Áder János aktívan asszisztált.    Az alkotmányos rendszerből már minden féket és ellensúlyt kiiktattak, a miniszterelnök hatalmát lényegében semmi nem korlátozza. Miniszterelnökként nem korlátozza az Alkotmánybíróság, nem korlátozza a köztársasági elnök. De nem korlát az ombudsman, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, sem a legfőbb ügyész, hiszen őket az általa mozgatott köztársasági elnök jelölte. Az ÁSZ elnöke pedig szintén egy pártpolitikus lett. A kör bezárult. Kompakt a rendszer abban az értelemben, hogy leépült minden jogállami biztosíték, ami a hatalom egy kézben - vagy ahogy Orbán fogalmazott kötcsei beszédében - egy centrális erőtérben való koncentrálását akadályozná. Vagyis de facto, Orbán a miniszterelnök is és az államelnök is egyszemélyben. A teve is ló, csak valamilyen politikai bizottság tervezte.

Bűnlajstrom

Főhet a feje Kásler Miklós emberminiszternek. Több, mint egy esztendős - áldásosnak korántsem mondható - működése során ahhoz már hozzászokhatott, hogy túlméretezett feladatkörű tárcája, s benne őmaga a mindennapos bírálatok kereszttüzében él. Az azonban még számára is szokatlan lehet, hogy hitelesen számot kell adnia, miképpen történhetett meg, hogy egy intézmény költségvetési pénzekkel és az állam vagyonával szabálytalanul gazdálkodott. Korántsem enyhítő körülmény az orvos professzor számára, hogy mindez még a minisztérium éléről rapidgyorsasággal távozó elődje, Balog Zoltán idején történt. Korántsem lehet véletlen a  nagytiszteletű lelkész úrnak az Esterházy Miklóstól eredő jelmondata: "Ha mindent nem tehetünk is, semmit nem tennünk őrültség lenne." Az EMMI által felügyelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról elmondható, hogy magukévá tették az egykori  nádor intelmeit, nem követtek el őrültséget, de az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzésének tanúsága szerint az intézmény "pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, ezáltal a 2015-2017 közötti időszakban nem volt biztosított a felelős gazdálkodás, az átlátható és közpénzfelhasználás és a vagyon értékének megőrzése." Ezek már nem aprócska botlások, hiszen nagyságrendjük akkora volt, hogy már a költségvetés egyensúlyának fenntartására is kihathatott sőt, az ÁSZ úgy véli, hogy mind az állami vagyongazdálkodást, mind az állampolgárok életminőségét, jogaik és kötelezettségeik gyakorlását is befolyásolta. Súlyos megállapítások ezek! A szociális és a gyermekvédelem több mint 1600 állami tulajdonban lévő ingatlanát kezelik, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal állnak kapcsolatban. Bevételeik közel 100, kiadásaik 20 milliárd forintot tettek ki egyetlen év alatt.  Kásler miniszter előzetesen észrevételezhette az ÁSZ kifogásait, ám nem tette. Most azt javasolják a számára, hogy a szabálytalanul gazdálkodő főgazgatóság  vezetőjénél teljesítménykövetelményeket határozzon meg. Lenne néhány ötletünk!
Szerző
Bonta Miklós