Játékszabályzat

Előfizetői nyereményjáték 2018  játék- és adatkezelési szabályzat

Az akció szervezője

Az „Előfizetői nyereményjáték 2018” (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a XXI. század Média Kft., mint a Népszava napilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6. adószám: 25761678-2-42 a továbbiakban: „Szervező”).

Az Akcióban részt vevő személyek

 Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek együttesen:

 1. az Akció időpontjában 18. évét betöltötte,
 2. akik 2019. január hónapra érvényes Népszava előfizetéssel rendelkeznek a XXI. század Média Kft-nél.

Kivételt képez a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése].

Az Akció menete

Akik az Akció ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni az Akcióban.
A beküldött pályázatok közül kézi sorsolással, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesz kisorsolva a nyertes.
A játék időtartama: 2018. november 26 -2019. január 24.
Sorsolás időpontja: 2019. január 22.
Sorsolás eredményének közzététele: 2019. január 24.
Sorsolás helyszíne: XXI. század Média Kft., 1066 Budapest, Jókai u. 6.

Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően a nyertes nevét (név és település), a Népszava 2019. február 24-én megjelenő számában közli, valamint telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2019. február 29-ig. A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül.
A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli. A fent megadott mennyiségű kuponokat kell összegyűjteni – kivágni –, visszaküldeni a megadott címre.
Nyeremények:

 1. 1 darab 5 nap/4 éjszakára, 2 fő részére szóló, félpanziós ellátást tartalmazó wellness voucher a harkányi Dráva Hotel Thermal Resort****-ba.

A nyertes villányi meglepetés bekészítésre és a wellnessvilág korlátlan használatára kap lehetőséget. A voucher 2019.május 31-ig vehető igénybe, hétköznapokra történő foglaláskor, kivéve ünnepnapok.

Információ az Akcióról

Az Akció játékszabályzatát a nepszava.hu/oldal/jatek oldalon találja.

 1. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII: törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban az Akcióban részvevő (a továbbiakban: Résztvevő) tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje. 
  2. Az akcióban történő részvétel érdekében az előfizetésben található személyes adatok (név, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám) direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a Résztvevő kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
 2. a nyertes nevét és postacímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja,
 3. megadott személyes adatait a XXI. század Média Kft. a jövőben saját marketingtevékenysége, termékei ismertetése (személyre szabott) ajánlatok elkészítése és a Résztvevő részére történő megküldése céljából felhasználhatja.
  1. További adatkezelési szabályok:
 4. Az adatkezelő

Az adatkezelő a XXI. század Média Kft. (1066 Budapest, Jókai utca 6.). Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a 4. pont szerinti nyilvánosságra hozatal esetét.

 1. Az adatvédelmi tisztviselő

A GDPR 37. szerinti adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 1066 Budapest, Jókai utca 6. postacím vagy az adatvedelem@xximedia.hu email. Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz bizalommal.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és az Akcióban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: az Akció megszervezése és lebonyolítása, továbbá - az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

 1. Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
 2. Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

A résztvevő jogosult az Akció során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, az alábbi elérhetőségen:

 1. postai úton írásában a következő címre küldött azonosíthatóan küldött levélben: XXI. század Média Kft. 1066 Budapest, Jókai utca 6.
 2. e-mail: adatvedelem@xximedia.hu
 3. Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 1. Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétel. Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása esetén azonban az Akcióban nem vehet részt. A közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelési hozzájárulás hiányában az Akcióban nem lehet részt venni.
 2. Tájékoztatás az érintett jogairól a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléssel kapcsolatban

A Résztvevő bármikor visszavonhatja a beküldés során megadott közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célból történő kezelése ellen, illetve bármikor kérheti a marketing célból kezelt adatai törlését az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 1. marketing@mezogazdakiado.hu e-mail címre azonosíthatóan küldött levelében,
 2. postai úton írásban a következő címekre azonosíthatóan küldött levélben: XXI. század Média Kft., 1066 Budapest, Jókai utca 6., Marketingosztály címzéssel
 3. Az adatfeldolgozók

Név

Székhely

Tevékenység

Geoholding Zrt.

1066 Budapest, Jókai utca 6.

Szerverüzemeltetés

 1. A XXI. század Média Kft. az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.
 2. Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai tartalmazzák, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. A GDPR szerinti jogorvoslati lehetőségeket a GDPR 77-79. §-ai tartalmazzák.

Vegyes rendelkezések

7.1 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgy hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.3 A Szervező kérésére a nyeremény nyertese köteles aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.5 A nyeremény készpénzre nem váltható.
7.6 Az Akció információs vonala: 06-1/ 489-8800-as telefonszám.

Budapest, 2018. november 23.

Bekérették a budapesti svéd nagykövetet, mert egy miniszterük bírálta Orbánt

A fideszes képviselőnő elismerte, hogy sosem adna díszpolgári címet Bálint gazdának - a polgármester igyekszik tompítani az ügyet

Garancsi üzlettársa vette meg a McDonald's minden magyar érdekeltségét

A kormány csak a neki tetsző családokat támogatja - állítja a Habitat for Humanity

Vészhelyzetet hirdet Trump

Összeomlás és megaláztatás: egyre távolabb az uniós Brexit-megállapodás

Több külföldi megfigyelőt szeretnének az ellenzékiek a hazai EP-választáson

Törvényt sérthet Palkovics az akadémiai intézetek támogatásának visszatartásával

Lemond oszlopos vendégeiről az Echo TV, miután "burkoltan" lezsidóztak egy jobbikost

Sokkoló jelentés: már 140 millió gyermek él nagy intenzitású háborús övezetben

Az Európai Szocialisták csúcsjelöltjével találkozik Nagy Blanka az MSZP kongresszusán

Nem az élet számára készült az új szakképzési stratégia, ez "egy nemes veretű politikai propagandaanyag"

Fizessen az állam saját szolgáinak! - Ötpontos sztrájkkövetelési csomagot jelentettek be

Túszul ejtette az őrt, majd megszökött egy rab a Fővárosi Törvényszékről – Elfogták a rendőrök (videó)

Bekérették a lengyel külügyminisztériumba Izrael nagykövetét

Irán ellen szövetkeztek

A világot könnyebb volt meghódítani - több mint negyven év után újra a Berlinálén

MTA: konstruktív tárgyalások kezdődtek a minisztériummal

Előrehozott parlamenti választásokat jelentett be a spanyol kormányfő

Örökké a képernyőinken marad - a valóság és a show

Palkovics évekig úgy kapott 800 ezres fizetést az MTA-tól, hogy nem publikált

Che Guevara-kitűzősök, Maduro- és királypártiak: ők is a sárgamellényesek

Lesznek, akik sokat nyernek: a jól keresőkre szabták a kedvezményt

Kongresszus előtt az MSZP: biztos a program, nyílt a lista

Távozhat posztjáról az amerikai nagykövet

A feloszlásra is felkészül a Jobbik

Továbbra sincs bérmegállapodás a SEGA Hungarynél

Babakölcsön: álmodni házat, kocsit, kandallót

Szakaszgyőzelmet aratott a dohánylobbi

Mégsem biztos, hogy veszünk Amerikától rakétavédelmi rendszert

Százmilliárdok lógnak a levegőben, és Széll Kálmán is szobrot kap - ez lesz a Fővárosi Közgyűlésen

Zombiként mutatja be a mobilozó gyalogosokat a rendőrség

Theresa May újabb Brexit-veresége

Egyre határozottabban tessékeli ki a menedékkérőket Németország

Elhunytakra kenik a felelősséget Kocsis Istvánék

Magyarország tűri a "csalást", ha részt vehet benne: elindult a kínai-magyar kettős diplomát adó képzés

Nagy Szent Család mosónővel? 80 milliót is megért Matolcsyéknak

A Fidesz nem engedte, hogy díszpolgárrá válasszák Bálint gazdát

Orbán nem méltó Széchenyi örökségéhez - fekete leplekkel akciózik a Momentum

A volt MTA-elnök szerint Palkovics stílusa kritikán aluli