Előfizetés

Játékszabályzat

Népszava előfizetői nyereményjáték 2020

Feltétel: Azon előfizetőink között, akik 2021. január hónapra érvényes előfizetéssel rendelkeznek, kisorsolunk egy iPhone XR készüléket.

Kezdete: 2020. december 01. Befejezés: 2021. január 17. Sorsolás: 2021. január 18. Sorsolás eredményének közzététele: 2021. január 19. Nyeremény: 1 darab iPhone XR készülék

Előfizetéseink megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: xximedia.hu/nepszava

Előfizetői nyereményjáték 2020 Játék- és adatkezelési szabályzat

I. Az akció szervezője

Az „Előfizetői nyereményjáték 2020” (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a XXI. század Média Kft., mint a Népszava napilap kiadója (székhely: KÖKI Terminál B irodaépület, 3. emelet, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C adószám: 25761678-2-43 a továbbiakban: „Szervező”). Az Akcióban részvétel a jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II. Az Akcióban való részvétel módja

Az Akcióban automatikusan részt vesz minden természetes személy, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek együttesen:

 • az Akcióban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt., 2021. január hónapra érvényes Népszava előfizetéssel rendelkeznek a XXI. század Média Kft-nél.

Az Akcióban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha valamely természetes személy a fentiek szerinti előfizetéssel rendelkezik. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. Az Akcióból ki vannak zárva a Szervezővel munkaviszonyban, valamint az Akció szervezésében részt vevő, a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló harmadik személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói. Az akció időtartama: 2020. december 01. - 2021. január 17. Sorsolás időpontja: 2021. január 18. Sorsolás eredményének közzététele: 2021. január 19. Sorsolás helyszíne: XXI. század Média Kft., KÖKI Terminál B irodaépület, 3. emelet, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C Sorsolás menete: A 2021. január hónapra érvényes Népszava előfizezetések közül kézi sorsolással, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesz kisorsolva a nyertes. Szervező tartalék nyertest nem sorsol.

III. A nyeremény

A Nyeremény 1 darab iPhone XR készülék. Az Akcióban a Nyereményen kívül más nyeremény nincs. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. A Nyeremény utáni adóvonzatot a Szervező megfizeti. A nyertes játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a Nyereményt mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat a játékostól nem kapja meg.

IV. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően a nyertes nevét (név és település), a Népszava 2021. január 19-én megjelenő számában közli, valamint telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2021. február 19-ig. A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyeremény át nem vétele a Nyertest sem kártérítésre, sem sérelemdíjra nem jogosítja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért. A Nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

V. Egyéb rendelkezések

Az Akció játékszabályzatát a nepszava.hu/oldal/jatek oldalon található. A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:


 • kísérletet tesz az Akció tisztességtelen befolyásolására;
 • az Akció során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, az Akció során bekövetkezett késésekből eredő, illetve a Játékos részvételéhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező fenntartja a változtatás jogát, a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát az Akciót kiegészítse, vagy módosítsa, illetve az Akciót  bármikor indoklás nélkül felfügessze vagy visszavonja. További információk a 06-1/477-9008 telefonszámon kérhetőek.

VI. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

Az Akcióban való részvétellel az Akcióban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

1 Adattípus:

 • Akcióban részt vevő természetes személy neve, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám

Cél:

 • Akcióban részt vevő azonosítása;
 • Akcióban való részvétel;
 • Nyeremény kézbesítése/átadása;
 • Akcióban részt vevő értesítése;
 • Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Időtartam: 6 hónap Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása.

2 Adattípus:

 • Nyertes neve;
 • Nyertes e-mail címe;
 • Nyertes levelezési címe;
 • Nyertes telefonszáma;
 • Nyertes adóazonosító jele.

Cél:

 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése, nyeremény kézbesítése/átadása

Időtartam: 8 év Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

3 Adattípus:

 • Akcióban részt vevő természetes személy neve, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám

Cél:

 • Direkt marketing tartalmú küldemények küldése, marketingtevékenység, Szervező termékeinek ismertetése, (személyre szabott) ajánlatok elkészítése

Időtartam: 3 év Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Akcióban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg az Akcióban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: XXI. század Média Kft. KÖKI Terminál B irodaépület, 3. emelet, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. adatvedelem@xximedia.hu

Ha az Akcióban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu


Budapest, 2020. november 30.