Alkotmánybírói engedéllyel

Azáltal, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélete a 2006-os ügyekhez kapcsolódó semmisségi törvényt tulajdonképpen elfogadta a Fidesz-KDNP értelmezését, amely szerint 2006-ban - ha időlegesen is-, de megszűnt a jogállam Magyarországon. Orbán Viktor ezentúl lényegében alkotmánybírósági engedéllyel mondhatja azt, hogy 2006 árulói megint a jobboldali tömegbe lövetnének.

Az Alkotmánybíróság (AB) a 24/2013. (X. 4.) AB határozatában az Alaptörvénnyel összhangban állónak találta a 2011. évi XVI. törvényt, amely semmisnek minősítette a 2006. őszi tömegoszlatások ügyében (hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, garázdaság) keletkezett ítéleteket, amennyiben ezek kizárólag rendőri jelentésen, illetve rendőri tanúvallomáson alapultak. Az AB-határozatnak számtalan kiváló jogi értelmezése született, amelyek feltárták a taláros bírák érvelésének abszurditásait. Ehelyütt a határozat főbb jogi érveinek rekonstruálásával, s még inkább azok politikai és társadalmi következményeivel foglalkozom.

A leginkább megdöbbentő az, hogy a határozat mintha nem is Donáti utcában született volna, hanem egyenesen a kormányzat ideológiai designerei diktálták volna tollba. Ennek alátámasztására érdemes három érvre felhívni a figyelmet, amelyek bármelyik Fideszes (2006-ról szóló) propagandaanyagban megállnák a helyüket. Először is az Alkotmánybíróság egyik fő érve a jogszabály alkotmányosságát illetően az, hogy a törvény analóg a korábbi semmiségi (főként a kommunista diktatúra, s leginkább az 1956-os forradalommal kapcsán az alkotmányossággal ellentétes büntetőítéletek ügyében hozott) törvényekkel.

Másodszor a határozatot 11:3 arányban elfogadó bírák érveléséből az olvasható ki, hogy 2006-ban a törvénnyel érintett időszakban, Magyarország tartalmi szempontból nem volt jogállam: "… 2006 őszén Magyarországon deklaráltan a jogállam keretei között, de azzal összeegyeztethetetlen események történtek." Azzal azonban, hogy mikor és legfőképp miért állhatott helyre a jogállam, adós marad a testület. Végül az AB nyíltan elismeri azt, hogy a szóban forgó semmiségi törvénybe, bizony beletörne az alkotmányos büntetőjog bicskája, ezért behozza a kormányzat által többször emlegetett - jogilag igen kevéssé körülírható - "társadalmi megbékéléshez fűződő közérdeket". Vagyis a határozat szerint az igazságosságra és a közérdekre hivatkozva lényegében indokolható az ilyen kivételes szabályozás, még ha nem is egészében felel meg az alkotmányosság követelményeinek. Azért arra is utaljunk, hogy Lévay Miklós, Bragyova András és Kiss László szerint a semmisségi törvény alaptörvény-ellenes.

Fordítsuk le mindezt a politika nyelvére? A Fidesz-KDNP, és persze a szélsőjobboldal, közelmúltbeli "eredetmítoszának" legfontosabb darabja, a 2006-os őszi események az 1956-os forradalom és szabadságharc léptékével mérhetőek, ahol a bátor és egyszerű polgárok az elnyomó kommunista hatalom ellen adták az életüket egy nyilvánvalóan nem jogállami, diktatórikus jog- és politikai rendszerben. Ezért magától értetődő természetesség, hogy a "forradalmárok" reparálása érdekében minden, tehát adott esetben még az alkotmányosan unortodox eszközt igénybe kell venni. Ennek a nyilvánvaló képtelenségnek a politikai gyakorlatba való átültetésére sem kell sokat várni, hiszen Orbán Viktor e határozat fényében "joggal" érezhette magát felhatalmazva arra, hogy a következőket mondja október 23-ikai ünnepi(?) beszédében: "Először is tudjuk, hogy a magyar szabadságnak nemcsak hősei voltak, hanem árulói is… Tudjuk azt is, mindig voltak olyanok, akik segítették a külső ellenséget… Tudjuk azt is, hogy 2006-ban, 16 évnyi demokrácia után ezen a napon puskákkal vadásztak ránk a pesti utcán… Tudjuk jól, ne legyen kétségünk felőle, ma ismét közénk lövetnének - jó esetben gumilövedékkel -, és megint ránk vezényelnék az állam erőszakszervezeteit."

A helyzet tehát súlyos: a kormánypártoknak immáron "papírjuk van" arról, hogy 2006 ügyében az ő felfogásuk "az alkotmányos", s ezen az alapon maguk határozhatják meg azt, hogy kik a múlt és a jelen forradalmárai, és kik a nemzet árulói. Vagyis kik azok a nemzetárulók, akik külföldi érdekeket kiszolgálva, akár még saját nemzetükre is rátörhetnek. Lényegében ez a politikai háttere a semmisségi törvénynek, s azzal, hogy mindezt alkotmányosnak ítélte az AB, szabad utat engedett a kormánypártok nemzetmegosztó retorikájának. Mindez pedig beláthatatlan károkat okozhat annak a politikai közösségnek, amelyet súlyosan eluralt az egymást kizáró ellenfogalmakban (kommunista-antikommunista, nemzeti-nemzetietlen) való gondolkodás.

A második Orbán-kormány intézményesítette azt, hogy a politikai akartból jogszabály születik, az átpolitizált jogrendszer pedig a politikai célkitűzések igazolását adja. Ha ezt megfűszerezzük azzal, hogy a jogszabályok megalkotásának végső indoka az ezerképpen definiálható "közérdek", és nem az alkotmányosság követelményei, akkor olyan gyúelegyet kapunk, amely előbb-utóbb rá fog robbanni a politikai közösség egészére.

Természetesen azokra is, akiket kizártak abból.

Szerző
2013.11.07 07:01

Közép-európai hálátlanok

Közép-Európában afféle "földrajzi hálátlanságról” beszéltek '89 után. Azt hitték, hogy a “felszabadított” kelet-németek sokáig hálásak maradnak, ahogy azt is, hogy ha gyorsan öntik a pénzt a keleti országokba, akkor az egyesülés magától végbemegy. 
Így történt, és mégsem. Mivel Csehország, Szilézia, az NDK középső és déli részei nem elmaradott falusi tájak, hanem hagyományos ipar területek voltak, azt remélték, ha az emberek szabadok lesznek, és működtetik az ott a XVIII. század óta létező ipari kultúrát, elmúlik a rossz álom, és hamarosan utolérik a Nyugatot. Tehát - gondolták - ne sajnáljuk a pénzt, és küldjünk oda, ha éppen ez kellene, a kézi vezérlésben rutinos nyugati adminisztrátorokat, és a dolog beindul. A csehekről, magyarokról, lengyelekről persze nem hitték, hogy kvázi németek lennének, így olyan gyorsan, mint a kelet-németektől, nem várt tőlük senki semmit. S természetesen nem kaptunk olyan sok pénzt sem, mint a drezdaiak vagy a lipcseiek. 
De a modell adott volt: felszabadítottak bennünket. Nem várták, hogy naponta hálálkodjunk, ám azért időnként feltétlenül. És elvárták, hogy ne ugráljunk, hogy ne mi akarjuk tanítani az új szövetségeseket. Az utolsó huszonöt évben aztán sok minden történt, de biztosan nem tanúsítottunk elég hálát. És közben akár voltak alternatív gazdasági tippjeink, akár nem, nem éreztük eléggé jól magunkat a bőrünkben. 
A kelet-német forgatókönyv ismert volt: 1948 táján Nyugaton a valutareform tűnt megoldásnak, tehát megpróbálták most itt is. De ezzel felértékelték az egykori NDK-s piacot, a termelési költségeket. A korábbi kelet-európai piacok számára az ottani termékek túlságosan drágák lettek, a nyugati termékekkel pedig nem voltak versenyképesek. Az egész keleti gazdaság összeomlott, és a piacaiktól megfosztott vállalatokat ilyen tömegben nem tudták, de nem is nagyon akarták átállítani. Így azután rövid idő alatt négymillió keleti munkahelyet lehetett ócskavasként eladni nyugat-német vállalatoknak. Ma már a kelet-és nyugatnémet munkanélküli szint megközelítően azonos, de ezért az átállítási modellért kellene most lelkesedniük a kelet-németeknek? Közben még folyamatosan ment a “homogenizálás” is, a keletiek és nyugatiak kiegyensúlyozásának jelszavával.
Közép-Európában az összeomlás pár százalékponttal simábban zajlott, működtek valamilyen minimális önvédelmi reakciók. Azok viszont nemzetállamiak voltak, és közben a kelet és a nyugat “homogenizálásáról” komolyan - sem az EU tagjaiként, sem korábban - belátható pályákon nem beszéltek. Itt nem vettek el úgy és annyit, mint az NDK-soktól, miközben Schengen, a kint is használható egyetemi diplomák és az ALDI itt is összejött. Ez azért nem kevés, de láthatóan nem elég. A lényeget tekintve ugyanis nem a kapitalizmus minőségéről, hanem az elviekben is rosszul kitalált gazdasági megmentési modellekről van szó. Miért kellene akkor ezekért a nem nagyon felvilágosodott polgároknak hálásnak lennie?
Valaki azt írja, nem elég innovációs központokat összerakni, technológiai hátszélről beszélni, üvegszálas hálózatokat felépíteni (például Kelet-Németországban). Igaz, Közép-Európában ilyesmiről most éppen nem is beszél senki - nincs is miből ilyeneket mostanság meghirdetni. Ez persze eredmény: legalább technológiával nem vernek most át senkit.
Nemrégiben volt Drezdában egy nagyobbfajta értelmiségi összejövetel “A kelet-német gyarmat 1989 óta” címmel. Kelet-Európa '89 utáni “gyarmatosításáról” itthon kevés szó esett, habár beszélünk “belső’ és “külső” gyarmatosításról, Brüsszelről a volt szocialista világban, Nyugatról a volt Keleten. Drezdában az volt a fő téma, hogyan gyarmatosították a volt nyugat-német elitek az egykori NDK-t. 
A mostani európai politikai osztály ezt a nyelvet utálja. Talán nem tiltja be, de forrásokat, szervezeti hátteret nem kínál hozzá. Mégis, ez az elemzési nyelv mostanában inkább erősödik. A gyarmatosítás-konferencián megszólalt egy szász miniszter, egy befolyásos össznémet politikai felvilágosító központ igazgatója és mások is a szász kulturális elitből. Nekik nem a gazdasággal van közvetlenül bajuk - az alapjában rendben is lenne -, hanem a kulturális, civilizatorikus, identitáshoz kapcsolódó lepontozottsággal. Az előadók szinte mind keletiek voltak, közülük mindössze kettőnek a neve mellett jelöltek nem-keleti intézményt - és meglehet, hogy ők is keletiek voltak, de most éppen odaát dolgoznak.
Merkel óta egyébként nehéz azt mondani, hogy a keletieknek nincs befolyásuk az össznémet politikában. De a becslések szerint a német eliteknek ma is csupán négy-öt százaléka lehet keleti. A 22 keleti rektorból 3 érkezett a keleti tudományból. Különböző mértékben, de alulreprezentáltak minden területen, a bíróktól a vállalatvezetőkig. A magyarázat nem a természetes emberi gonoszságban rejlik, hanem a hálózatokban. A nyugatiak '89-ben számos posztot vettek át, és azóta az egyes szakmákban ezek a hálózatok csak tovább érvényesülnek.
Persze komolyan senki sem gondolja, hogy a kelet- és nyugatnémetek más nemzetiségűek, hogy a szászok és a bajorok minden történelmi különbségükkel együtt valóban más etnikumúak lennének. Fontos tény az is, hogy míg az orosz és a német határ között a “brüsszeliek” minden helyi elitet korruptnak tartanak - és ebben a bal-és a jobboldal között általában nem látnak különbséget -, addig Németországban bármennyit szidalmazzák is a keletieket, a legrosszindulatúbb ellenfelek sem állítják, hogy a kelet-németek korruptak volnának. Vajon miért? 
Az első eshetőség, hogy a kelet-európai elitek olyan elkeseredetten vádolták korrupcióval egymást a saját országukban, hogy végül sikerült a külvilág szemében alapvetően beszennyezniük a partnereket és persze önmagukat. A másik változat: vannak korrupt németek is (épp az utóbbi hónapokban tartóztattak le egyébként nyugatról származó iparbárókat), de mert a hálózataik nem voltak nyugatiak, nem lehetett helyieknek festeni őket. És van egy harmadik lehetőség is: a politikai rendszer már az NDK-ban is eltért a közép-európaitól. Még '89 után hallottam nyilvánosan az egyik legnépszerűbb magyar történésztől, amikor éppen tömegével rugdosták ki az egykori NDK-s egyetemekről a professzor-kollégákat, hogy úgy kellett nekik, túl lojálisak voltak. 
Azt, hogy a Balatonnál lehetett német-német családi találkozókat tartani, Drezdában vagy Lipcsében már elfeledték. De hogy a német határtól keletre egy kis aprópénzt sem lehet a helyiekre - és nem csak az elitekre - rábízni, azt a németek többsége ma is így gondolja. A modell egyszerű, akkor a saját zsebünkre dolgoztunk a szocializmussal szemben, most meg bizonyára ugyanazt tesszük, hiába van már kapitalizmus. 
És mindezt rólunk-tőlünk tanulták. '89 előtt együtt voltunk büszkék magunkra, most pedig egymást szidva nem vesszük észre, hogy a címkék kintről nézve elmosódnak.
Közben pedig elolvadt még egy különbség. Miközben irigykedtünk, hogy mennyire rossz, hogy nincsenek nyugati nővéreink-fivéreink, mert tőlük mennyivel többet kaphattunk volna, mi itt Magyarországon gyorsan elfeledtük, gyakran milyen fontos biztonsági zárakként működhetnek a nemzeti elithálózatok. A németek azt hitték, hogy a helyi, “szocializmussal szennyezett” (bal- és jobb-) eliteket ki kell iktatni, tűnjenek el a helyi érdekek, és győzzön az össznémet vagy összeurópai, mert az a modern. De azután kiderült, hogy ott voltak a helyi innovációs hálózatok, az összefonódott, de időnként mindenkit védő dacszövetségek, a helyi főiskolák, amelyek nélkül kiürülnek az országrészek. 
Az EU-ban szerencsére több megértés volt, mint a nyugat-német elitekben. Nem akartak azokhoz hasonlóan brutálisan lelépni, kitanítani bennünket, akármit  hiszünk is róluk. De még mindig nem tanultuk meg - velük együtt -, hogy lehet úgy etetni a helyi modernizációs forrásokat, hogy közben legalább egy fokig tiszteljük a helyi összefonódásokat.
2019.04.25 08:53
Frissítve: 2019.04.25 08:53

A hiányzó betű

Az én csalóm csaló, a te csalód gyanú felett áll. Ilyen egyszerűen osztják manapság az igazságot mifelénk. Gyakran akkor sem járnánk messze az „igazságtól”, ha egyszerűen csak „gazságról” beszélnénk, az „i” betűcske ott időnként teljesen felesleges. 
Emlékszünk a csengeri asszony nagy port kavart esetére, aki olyan „ravaszul megtévesztette” a dörzsölt debreceni politikust, hogy az lóhalálában szaladt a közjegyzőhöz, néhány százmilliót bebiztosítani a sertéstenyésztésbe egyre jobban beletanuló, szépkorú mamája számára. Ha Kósát átverte egy szélhámos, akkor ostoba, ha maga sétált be a kelepcébe, akkor gazember.
Innen nézve már teljesen mindegy, mi történt. A csengeri asszony „csaló státuszban” börtönlakó, az ex-miniszter éli világát. Mint ahogyan Erdősi néni, a herceghalmi polgármester felesége is köszöni, jól van, aki a vasárnapi boltzár ürügyén csinált látványosan hülyét mindannyiunkból. Bár a Kubatov-legények segítették, higgyük el a Fidesz pártigazgatójának, hogy neki köze sincs az egészhez. Gazság az is, amit az elő-előkerülő strómanokról megtudunk, akikkel nyilvános balhé nélkül lehet elvitetni a háttérben meglapulók piszkos ügyeit. Ott volt a Budapest legdrágább helyén álló Országos Gyógyszerészeti Intézet székházának eladása, amelyet 3,8 milliárdos licittel egy jelentéktelen játékbolt tulajdonosa „vehetett meg”. Bárki indulhatott az árverésen, ahogyan a földliciteknél is, nem volt kíváncsi az állam a pénz eredetére. 
A dolog máig zavartalanul működik, időnként a túlvilágról is. Teljesen életszerű, hogy egy cinkotai családi házban működő cég tulajdonosa, bizonyos F. Sándorné még 2016-ban megállapodást köthetett Vajnával a tv2 megvételére. Három év alatt több részletben közel 20 ezer millió (!) forintot fizetett ki az üzletrészért, állítólag „kölcsönből”. Néhány nappal a mágnás halála előtt formailag is megtörtént a tulajdonosváltás: miután a sajtó megkapargatta az ügyet, egy Fári Ádám nevű, Mészáros-közeli bankember vette nevére a céget. Hogy valójában ki a tulajdonos, azt még most is csak találgatni lehet.
Ungváry Krisztián történész a minap egy interjúban úgy fogalmazott: ha ez a kormány netán megbukna, a csengeri asszonynak nagyon össze kellene húznia magát a cellájában, mert akkor a kormány kulcsfiguráinak jelentős része oda kerülne mellé a börtönbe. 
Ha eljön egyszer az igazság pillanata, akkor lelepleződnek a gazságok is. Előbb-utóbb minden turpisság kiderül. És biztosan meg fogjuk tudni azt is, hogy a felcsúti egyszerű parasztgyerek tényleg olyan szegény-e, mint a templom egere, ahogyan az a vagyonnyilatkozatában szerepel. Egyszer kibújik majd a szög a zsákból, mennyi illeti meg őt, az ipát, a napát, a menyét, a vejét, a fiát, a lányát abból a lassan már több mint egymilliárd dollárból, amit a szomszédja - az a másik felcsúti egyszerű parasztgyerek -, néhány év alatt összeharácsolt. 
Gazembereket, csalókat mostanában csak az ellenzék soraiban szokás keresni, a kormányzat politikusai gyanú felett állnak. Leperegnek róluk a vádak, mint kutyáról az esőcseppek.
2019.04.25 08:52
Frissítve: 2019.04.25 08:52