Az angolok sikerei Amiensnél

Publikálás dátuma
2018.08.10 00:00

Fotó: /
Angol jelentés a nyugati frontról. A Nagy Háború krónikája napról, napra a Népszava hasábjain
A katonai műveleteket reggel az amiensi fronton a franciák vezették be. Rawlinson tábornok parancsnoksága alatt egy csapattömb eredményesen előtört, amelyet az éj folyamán, anélkül, hogy az ellenség észrevette volna, megerősítettünk.

Francia, kanadai, ausztráliai és angol hadosztályok, nagyszámú tank által támogatva, 20 mérföldes fronton támadták meg a németeket az Avretől, Drachesnél kezdve, közel Malincourtig. Az ellenséget rohamunk meglepte. A szövetségesek mindenütt rohamosan nyomultak előre. Az első célokat az egész támadási szakaszon a kora reggeli órákban elértük. A gyalogság előnyomulása, amelyet gépkocsik, gépfegyverek, ütegek támogattak, egész délelőttön keresztül tartott.

A németek ellenállását egyes pontokon kemény küzdelem után gyűrtük le. Számos foglyot ejtettünk és ágyúkat zsákmányoltunk. A franciák nagy vitézséggel támadtak, átlépték az Avret és az ellenséges ellenállás dacára elfoglalták a németek védőállásait.
A zsákmányt eddig még nem lehetett megállapítani, azonban több ezer foglyot ejtettünk és számos ágyút zsákmányoltunk.

 Népszava, 1918. augusztus 10.
Témák
I. vh
2018.08.10 00:00
Frissítve: 2018.08.10 08:17

Kegyelmi rendelet a cattarói matrózok ügyében

Publikálás dátuma
2018.10.19 09:00

Fotó: /
Először lehetett írni a sajtóban a februári matrózlázadásról
Négy matrózt kivégeztek. — 348 matróz kegyelmet kap.— 31 matróz ellen tovább folytatják az eljárást

 Az alábbiakban uralkodói parancsot közlünk, amelyben amnesztiát adnak 348 matróznak. Az olvasók nagyrésze csak ebből a kegyelmi rendeletből tudja meg, hogy a háború folyamán, 1918 februárjában, a cattarói öbölben az osztrák-magyar haditengerészet 383 tagja föllázadt és rögtönös békekötést követelt. A lapok szerkesztőségei eddig is tudtak a matrózok fölkeléséről, de nem adhatták tovább tudomásukat, az esemény híre azonban a tilalom ellenére is, bár mindenféle határozatlan formában, elterjedt a közönség között.
Bizonyosság csak a Reichsrat múlt napokban tartott ülésének tudósításából jutott nyilvánosságra. A Reichsratban, amint mi is közöltük, a matrózok ellen indított pör beszüntetését követelték. Az uralkodó most október 17-én kelt rendeletében 348 matróz ügyében az eljárás megszüntetését rendeli el, a többi 31 matróz ügyében szabad folyást enged a pörnek. Négy matrózt még előbb halálra ítéltek és ki is végeztek. A rendelet szövegét itt adjuk:
Abban az esztelen föltevésben, hogy az ellenségeinkkel való békét a monarchia belsejében való tüntetésekkel el lehet érni, haditengerészetem egyes tagjai 1918 február 21-én a cattarói öbölben megtagadták az engedelmességet és erőszakosságokat követtek el, amelyek nemcsak haditengerészetein régi kiváló hírnevét veszélyeztették, hanem flottám erejének is nagyon árthattak volna haditengerészetem 4 legénységi egyén immár halállal lakolt e katonai bűntett miatt, 379 pedig most vádlottként áll a cattarói törvényszék előtt.

 A bűn nagysága ellenére, amellyel a vádlottakat vádolják, bízva a birodalom összes nemzeteit felölelő hadseregem és flottámnak a hosszú háborúban minden szenvedés és mindennemű befolyások ellenére meg nem ingott hűségére, ebben a történelmi pillanatban oly messzemenő kegyelmet akarok gyakorolni, hogy elrendelem 348 vádlott ellen az eljárás megszüntetését, akik a tett elkövetésén él nem voltak főcinkosok, kolomposok vagy altisztek. Az eljárás tehát csupán a többi 31 vádlott ellen folytatandó.

Károly, s, k

 Népszava 1918. október 19.
Témák
I. vh
2018.10.19 09:00
Frissítve: 2018.10.19 09:02

Károly császár manifesztuma

Publikálás dátuma
2018.10.18 19:00

Fotó: /
Ausztriát szövetségi állammá akarja alakítani, melyben minden néptörzs saját külön állami közösséget alkot letelepülési területén.
A „Magyar Távirati Irodá"-nak jelentik Bécsből október 17-én:

 A hivatalos „Wiener Zeitung" csütörtökön este megjelenő különkiadása a következő császári manifesztumot közli:

 Hűséges osztrák népeimhez!

 Amióta trónra léptem, szüntelenül arra törekedtem, hogy valamennyi népemnek kivívjam a kívánt békét, és hogy Ausztria népeinek megmutassam azt az utat, amelyen népi egyéniségük értejét minden akadálytól és súrlódástól mentesen áldásos módon kifejthetik és szellemi és gazdasági jólétüket eredményesen érvényesíthetik. A világháború iszonyatos küzdelme meggátolta eddig a béke munkáját. A hősiesség és hűség, az ínség és a nélkülözések áldozatkész elviselése dicsőségesen védelmezték a hazát e súlyos időben. A háború súlyos áldozatainak biztosítaniok kellett a tisztességes békét, amely Isten segítségével már a küszöbön van. Most tehát haladéktalanul meg kell kezdenünk a haza újjáépítését, természetes, tehát megbízható alapokon. Az osztrák népek erre irányuló kívánságait gondosan összhangzásba kell hozni egymással, azután teljesíteni.

 Elhatároztam, hogy ezt a munkát népeim szabad közreműködésével azoknak az alapelveknek a szellemében végzem el, amelyeket a szövetséges uralkodók békejavaslatukban magukévá tettek. Ausztria népeinek akaratához képest szövetségi állammá alakul át, melyben minden néptörzs saját külön állami közösséget alkot letelepülési területén.

 Ausztria lengyel területeinek a független lengyel állammal való egyesítését ez semmiképpen sem érinti. Trieszt városa és területe népének kívánságához képest különleges álláshoz jut. Ez az új alakulás, amely a magyar szent korona országainak integritását semmi tekintetben sem érinti, minden nemzeti külön államnak biztosítja önállóságát. De eredményesen fogja védeni a közös érdekeket is és mindenütt érvényesülni fog, ahol a közösség az egyes államoknak életszükséglete. Különösen ajánlatos lesz valamennyi erőnek az egyesítése azoknak a nagy föladatoknak a jogos, méltányos és eredményes megoldásánál, amelyek a háború visszahatásai. Amíg ez az átalakulás törvényes úton végbemegy, a meglevő intézmények a közérdek megvédése végett változatlanul fönnmaradnak.
Kormányomat megbíztam, hogy haladéktalanul készítse el Ausztria újjáépítését. A népeket, amelyek önrendelkező jogán az új birodalom fölépül, fölhívom, hogy nemzeti tanácsaik útján vegyenek részt a nagy munkában és hogy ezek a nemzeti tanácsok, amelyeket minden nemzet reichsratbeli képviselőiből alkot, a népek érdekeit egymással szemben és a kormánnyal való érintkezésben érvényre juttassák.

 Kívánom, hogy hazánk a benne egyesült nemzetek egyetértésétől megszilárdítva, mint szabad népek szövetsége kerüljön ki a háború viharaiból.
A Mindenható áldása legyen munkánkon, hogy a béke nagy műve, amelyet megépítünk, valamennyi népünknek szerencsét.

 Bécs, 1918 október 16.
Témák
I. vh
2018.10.18 19:00
Frissítve: 2018.10.18 19:06