fotók;centenárium;Hubble űrteleszkóp;

A mindenség buborékjai - Francsics Lászlóval, az év csillagfotósával próbáltuk befogni a végtelent

Száz évvel ezelőtt kitágult a világegyetem, az ember pedig még kisebb lett, és egy félreeső galaxis szélén találta magát. Edwin Hubble felfedezte, hogy az éjszakai égbolt ködpamacsai valójában hatalmas csillagrendszerek, felfoghatatlan messzeségben. Az amerikai csillagász száz évvel ezelőtt készítette szenzációs fényképét. Azóta már tudjuk, az univerzumban sok milliárd galaxis létezik. De vajon univerzum csak egy van?

– A laikus csak apró fehér pontokat lát a képen. Hogyan lett ebből tudományos szenzáció?

– Száz évvel ezelőtt még elenyésző volt a fényszennyezés Los Angeles mellett, nem úgy, mint manapság. Derült időben Hubble zavartalanul tanulmányozhatta az éjszakai égboltot az obszervatóriumból, 1700 méteres tengerszint feletti magasságból. Nemcsak nézte, le is fényképezte.
A vadonatúj Hooker-teleszkóp a korszak legnagyobb csillagászati távcsöve volt, abba helyezte bele a fényérzékeny lemezt. Az Androméda-köd halvány foltjai között talált egy csillagot. Különböző időpontokban készült felvételeket összehasonlítva észrevette, hogy fényének intenzitása változik. Utána még sok-sok sorozatot kellett készítenie, hogy megfejtse a változás periódusát. Pár évvel azelőtt jöttek rá, hogy a periódusidő összefügg a fényerővel – ezt mondja ki a Leavitt-törvény –, és hogy ezek alapján hogyan határozható meg az égitest távolsága. Hubble hónapokig végzett bonyolult méréseket, rengeteg munkája volt még, amíg közzétette eredményeit.

– Nem minden felfedező tudja, mit fedezett fel – gondoljunk Kolumbuszra. Hubble mikor sejtette meg, hogy mit talált?

– A századelő fő csillagászati problémája, a Shapely–Curtis-vita arról szólt, hogy a távcsővel látható elliptikus csillagködök kicsik-e, vagy pedig nagyon távol vannak. A tét az volt, hogy a Tejútrendszer azonos-e az univerzummal, vagy csupán parányi része annak. Mindenki ezen agyalt 1920 táján, a kérdés benne volt a levegőben. Hubble nem tudta, mit fog észlelni, de amikor rátalált, látta, hogy ezt a vitát el fogja dönteni. Különben elsőre elrontották a számításokat, mert a 900 ezer fényévnyi távolság, ami kijött, olyan irdatlanul soknak tűnt, hogy egyszerűen nem akarták elhinni. De így is egyértelművé vált, hogy az Androméda már egy másik, borzasztóan távoli galaxis.

– Ahogyan a világ egyre nagyobbnak látszik, úgy lett benne egyre kisebb az ember. Ráadásul a perifériára szorult.

– Évezredes folyamat, ahogyan az ember kilöki magát az univerzum középpontjából. A görög Arisztarkhosz már kétszáz évvel időszámításunk kezdete előtt azt tanította, hogy a Föld kering a Nap körül, ebből táplálkozott Kopernikusz heliocentrikus modellje. Újabb száz év elteltével Galilei távcsöve megmutatta, hogy a szabad szemmel folytonosnak látszó Tejút valójában csillagok sokaságából áll, amelyekről később kiderült, hogy olyan fényesek, mint a Nap, csak nagyon messze vannak. William Herschel (1738–1822) felvázolta a csillagok térbeli eloszlását, abból pedig kiderült, hogy a csillagrendszerünknek sem vagyunk a centrumában. Hubble felfedezése óta tudjuk, galaxisunk is csak egy a sok közül.

– Immanuel Kantot (1724–1804) tudvalévőleg két dolog töltötte el csodálattal: a benső erkölcsi törvény és a csillagos égbolt. Mégis meglepő, hogy éppen ő, a filozófus alkotta meg a „szigetvilágok” fogalmát. Ez voltaképpen galaxist jelent, nem?

– A XVIII. század végére százszámra fedeztek fel kicsi, lencse alakú csillagködöket. Kant azt feltételezte, hogy ez vízszintes örvénylés, rengeteg csillag kering egy láthatatlan középpont körül. Érdekes, német filozófusok készítették elő a kozmológia küszöbönálló rohamos fejlődését. Az ő elméleteik segítettek túllépni az uralkodó vallási dogmákon. Újfajta módszerekkel sikerült megérteni természeti jelenségek közötti ok-okozati összefüggéseket. Ebben az óriási mátrixban a múlt század elejére sok minden a helyére került; az ember is. Hubble néhány évvel később azt is megfigyelte, hogy minél távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a vöröseltolódása, vagyis annál gyorsabban távolodik – ennek mértékét ma ­Hubble-állandónak nevezzük. Ez alátámasztotta azt a feltevést, hogy a világegyetem tágul, ami pedig igazolni látszik a belga katolikus pap, Georges Lemaître (1894–1966) ősrobbanás-elméletét.

– Jelen tudásunk szerint galaxisok milliárdjai alkotják az univerzumot. Régen bolygónkról hittük, hogy egyedülálló. Később a Napról, majd a Tejútról. Rendre kiderült, hogy tévedtünk. Univerzumból nem fogunk másikat találni?

– Az univerzumon túlra nem lát el a csillagász, akármekkora a távcsöve. Az utóbbi évtizedekben új tudományágak jöttek létre, például a részecskefizika és a precíziós kozmológia – a hagyományos csillagászat kissé háttérbe is szorult –, ezek nagyon érdekes dolgokat mondanak például az ősrobbanás utáni pillanatokról, de azok is erre az univerzumra vonatkoznak. Hogy mi volt a keletkezése előtt, mi van a határain túl? Ha léteznek is párhuzamos univerzumok, azokban nem feltétlenül érvényesek a fizika általunk ismert törvényei. Ahol nincs téridő, ott értelmezhetetlen az előtte-utána, illetve az alatta-fölötte. Legföljebb a matematika láthat el az univerzumon túlra, de egy másik univerzumban a matek is más lehet. Spekulációkra vagyunk utalva.

– Akkor spekuláljunk!

– Személy szerint elképzelhetőnek tartom, hogy buborékban élünk. Egy négydimenziós univerzumbuborékban, amelyet csak belülről vagyunk képesek megfigyelni. Nem látunk ki belőle. Közben pedig lehetséges, hogy a mi buborékunk csupán egyike a buborékoknak. Ezek az univerzumok talán valamiféle szupertéridőben születnek, semmisülnek meg, alakulnak át, jönnek-mennek. A szingularitások kutatóit az izgatja, hogy mi van a forgó fekete lyukak túloldalán. Azt mondják, kell lennie valaminek. Például egy másik univerzumnak. Ami feltűnő, hogy a szimulációkban rendszerint nem alakulnak ki működő univerzumok, a létező világban viszont minden összeáll. Erre kétféle magyarázat adódik. Az egyik kézenfekvő módon a teremtés. A másik az evolúció: az, hogy az egymásból épülő univerzumok egyre komplexebbek, egyre tartósabbak lesznek. Ám akárhány ilyen buborék létezik is, azok mind részei a világmindenségnek. Univerzum lehet akár milliárdnyi, a világmindenség akkor is egy. Szép az anyanyelvünk, finom különbséget tesz a kettő között.

Francsics László

Építészmérnök, egyetemi oktató, világhírű asztrofotós. 1984-ben született. Gyerekként, autóbalesetben elhunyt édesapjának gépével kezdett fényképezni. Gimnazista volt, amikor megragadta a csillagászat. Két hobbija fuzionált, húsz éve fotózza az éjszakai égbolt tüneményeit saját, különleges eljárásokkal. Londonban, a Greenwichi Királyi Obszervatórium nemzetközi pályázatán 2019-ben elnyerte Az év csillagfotósa címet, jelenleg a zsűri egyetlen külföldi tagja. A Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke.

Emlékmű az űrben

Méltóbb emlékművet aligha állíthatott volna Edwin Hubble-nak az utókor, mint a róla elnevezett 11 tonnás óriásteleszkóp. A Hubble űrtáv­cső valójában műhold, a Föld körül kering 569 kilométer magasan, ahol a légkör sem torzítja a látványt. A NASA űrhajósai állították üzembe 1990-ben. Központi egysége, a 240 centiméter tükörátmérőjű távcső a szemmel látható fényeken túl, az infravörös és az ultraibolya tartományban is érzékel, lélegzetelállító felvételek és adatok sokaságát szolgáltatja a kutatóknak. Ötezer galaxist talált, köztük a GN-z11 jelűt 13,4 milliárd fényévnyire – ez a legtávolabbi, amelyről tudunk. A Hubble űrteleszkóp az évtized végéig még biztosan üzemel, sőt készülnek élettartamának meghosszabbítására, módosított keringési pályáján.

Irdatlan távolság: az ötös után húsz nulla

Szigetként terülnek el a világegyetemek a tér végtelenjében – ezzel a címmel számolt be a galaxisok felfedezéséről az Amerikai Magyar Népszava. „Dr. Hubble megállapította, hogy a világegyetemen kívül eső ködfoltok nem igazi nebulók (ködfoltok – a szerk.), nem gázból és ködből állanak, hanem spirális csillagrendszerek valamennyien, más szóval sziget-világegyetemek, olyanok, mint az a világegyetem, amelynek a mi naprendszerünk egy elenyésző kis része, de irdatlan távolságban, rettenetes űrrel elválasztva a mi világegyetemünktől. Öt kvintmillió mérföld távolságban van a hozzánk legközelebb eső sziget-világegyetem. Öt kvintmillió olyan számjegy, amelyet az ötös után húsz nullával kell írni.” (1927)

Utazás a világegyetem körül

„Parancsolj, amott egy ködfolt a Tejúton túl – a képe százhúszmillió évet utazott másodpercenként háromszázezer kilométeres sebességgel, mielőtt most megérdemelt pihenőt talált a fotográfuslemezen” – írta egy hírlapi szösszenetében Karinthy Frigyes. A zseniális kortárs rajongott a divatos, modern tudományokért, a freudi pszichoanalízis mellett másik szenvedélye a kozmológia volt. Lenyűgözte, hogy a világegyetem sokkal nagyobb, mint bárki feltételezni merte volna, elragadta a végtelen távlatok költőisége. A fényképet, amely megváltoztatta tudásunkat az univerzumról, Edwin Hubble (1889–1953) amerikai csillagász készítette Kaliforniában, a Wilson-hegyi Obszervatóriumból 1923. október 6-ra virradó éjszaka a 100 hüvelyk (254 centiméter) tükörátmérőjű Hooker-teleszkóppal. Így bukkant rá az M31V1 változócsillagra (cefeida).