Előfizetés

A gyermeki lélek őrzőangyalai

Kerecsényi Zoltán
Publikálás dátuma
2016.02.27. 08:20
Az egykori ihászi iskola előtt álló Czirfusz tanító úr és diákjai az 1930-as évek elején FOTÓ-REPRÓ: MARTON ZSOLT
Kilencven esztendővel ezelőtt, 1926 márciusában hirdették ki az országos Népiskolai Építési Alapot. Az 1926. évi VII. tc. a „mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák felállításáról és fenntartásáról” rendelkezett. A Klebelsberg Kunó kezdeményezésével és felügyeletével megvalósult programra 1932-ig 47,5 millió aranypengőt – az ország egyévi állami költségvetésének mintegy a felét – fordították.

A Tarsoly István szerkesztette "Magyarország a XX. században" egyik kötetének tanúsága szerint Klebelsberg miniszter az ország legnagyobb és legsikeresebb oktatási reformját hajtotta végre az óvodától az egyetemig. Alig pár esztendő alatt – dán mintára – ötezer népiskola épült, s mindez a birtokosokat törvénnyel kötelezve! A modern, téglaépítésű iskolák mellé tanítói lakásokat, volt ahol tangazdaságokat, sőt tejkonyhával felszerelt kisdedóvót, népkönyvtárat, gyermekjátszóteret is létesítettek.

„Kevesebb ország van, ahol a tehetségek teljes kifejlődésének annyi gátja lenne, mint éppen nálunk… az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi magyarok gyököt igyekszünk belőlük vonni…” – az ezen állapotokon változtatni akaró Klebelsberg az ország felemelkedését a nevelésben, az iskolázottságban látta. A néptanítóknak és a felsőbb intézményekben oktatóknak nem hiába kellett jelenteni számára minden tehetséges gyermeket. Mennyivel különb szellemiséget tükrözött ez a mainál!

Hanák bácsi iskolája

Azon szerencsések közé tartozok, akik ha koruknál fogva nem is élték meg, de hiteles történetek, fennmaradt fotók segítségével közvetlenül hallhattak tanúbizonyságokat a XX. század eleji magyar puszták életéről és a pusztai iskolákról. Apai nagyanyám és testvérei ilyen pusztai iskolában végezték tanulmányaikat Ihász-pusztán. A múlt emlékei iránt fogékony lokálpatriótaként, de pedagógusként is mindig szeretettel, nagy érdeklődéssel hallgattam nagyanyám és egyik fiútestvére, ihászi emlékeket később gépével is megörökítő fotóriporter, Szóllás László elbeszéléseit a hajdani pusztai létről. A tőlük hallottak hűen igazolták a Puszták népében olvasott sorokat. Ha az ember végighalad a hála Istennek még a mai napig álló „egyutcás” kis településen, az egyik oldalon megpillanthatja a hosszúkás, több lakást magába olvasztó (kissé átépített) egykori földszintes cselédházakat, a máig – hol így, hol úgy – működő állami gazdaságot, s a kis kápolnát, tanúskodva egy régi világról, házat-hazát építő dolgos, de sokat nélkülöző ősökről…

Részlet a nyolcvan esztendeje napvilágot látott Illyés szociográfiából: „A dunántúli pusztán van iskola, van templom vagy legalább kápolna, rendszerint a kastély egyik szárnyához ragasztva… A cselédek egy tető alatt, hosszú földszintes házakban laknak, akár a kültelki proletárok, lakásaikat csak vékony fal választja el egymástól. A hosszú tömeglakások beosztása olyan, hogy két-két szoba közé esik egy szabad tűzhelyű közös konyha. A század elején kelt törvény értelmében egy szobában csak egy család lakhat…

Az iskola ajtaját reggel fél nyolckor nyitotta ki Hanák bácsi gazdasszonya… A fél nyolcra megjelent, törekvőbb tanulók különböző fő- és alosztályba különültek. Legkellemesebb a vízhordók együttese volt, ebbe a gazdasszony, Pápa néni, hat fiút és négy lányt osztott be. Mi, fiúk, párosával közrefogtunk egy-egy kannát vagy sajtárt, s vidám eszméket cserélve elcsúszkáltunk a puszta-kútig. Négy-öt fordulóval megtöltöttük a konyhában álló nagy szapulókádat s a kertben a három hordót, amelyből aztán a vizet a lányok a méhek vékony vályúcskáiba és a paradicsomágyak ötletes csatornácskáiba továbbították. …Reggeli tevékenységünk befejezése után Hanák bácsi megjelent a teremben, addigra mind a hat osztály egybegyűlt. Kitörő örömmel fogadtuk. Egyik sor padban ültek a lányok, másikban a fiúk, koedukációs rendszer volt. Megindult a tanítás. Aki akart, rengeteget tanulhatott, s azt, ami tetszett neki, gazdag választék állt rendelkezésére. Hanák bácsi először az első osztályosoknak magyarázott, azután a másodikosoknak, majd a harmadikosoknak, és így tovább. Míg az egyik osztállyal foglalatoskodott, a többi leckéjét készítette, esetleg azalatt is vizet hordott, ha például épp nagymosás volt a háznál. A feleltetés a szabad verseny elve szerint folyt, a felsőbb osztályokhoz intézett kérdésekre az alsóbb osztályosok is jelentkezhettek, s feleletüket Hanák bácsi az előrehaladás megítélésénél tekintetbe vette…”

A puszta szíve-lelke

Ihász-puszta „Hanák bácsijának”, azaz az ottani pusztai gyermekek egykori legendás nevelőjének, a hatvanöt esztendeje elhunyt Czirfusz Vincének nevére máig emlékeznek az idősebbek.

Ihász népiskolája a Klebelsberg-féle dinamikus fejlesztés előtt már jóval létezett, körülbelül az 1800-as évek második felétől. Ihász, valamint a szomszédságában álló Zsigmond- és Antalfőpuszta kis lurkóinak sorsáról szerencsére a birtokosok (az Amadé-Esterházyak, Veszelyek, Somogyiak) mindig kellőképpen gondoskodtak. Jelentős méntelep működött e tájon, sok generációnak biztosítva megélhetést. Persze manapság a legidősebb ihásziak és az elszármazottak közül sem él már olyan, akit a jellegzetes nevű tanító, Czirfusz tanított, de neve fennmaradt, mert tevékenységének tekintélyes időtartama alatt a puszta-lakók művelődésének, felemelésének terén áldozatos munkásságot végzett. Alakját a visszaemlékezések fényében „A pusztai gyermekek tanítója” címmel Exner István tanár örökítette meg egy szerény kis kötetben az 1990-es évek elején.

A 115 esztendeje, 1901-ben az ihászi állami elemi népiskolába kinevezett, s több, mint három évtizeden át tanító Czirfusz Vince valóban a puszta szíve-lelke volt. Kántorizált, több hangszeren játszott, hegedült, zongorázott, ismeretterjesztő és kulturális műsorokat szervezett a nemzeti és egyházi ünnepekre. Kivételes figyelmet fordított a honismeret, valamint a természetismeret továbbadására, segítette a hitéletet, szinte ökumenikus szellemben, mert nem csak katolikusok, de szép számú lutheránus felekezetű család gyermekével is foglalkoznia kellett. Nagy szociális érzékenység is jellemezte, párjával, a sokak által csak „taninéninek” becézett feleséggel élelemmel segítették a sokgyermekes, nehéz anyagi sorsban tengődő pusztai családokat, s oktatói-nevelői munkája mellett ő vezette a birtokosok számadásait, könyvelését is. Tornakertet, valamint zöldség- és gyümölcsös kertet is kialakított az iskolaépület mellett, rövid időn belül lett villanyvilágítás is a tanteremben. Hajdani tanítványai – az 1960-as, ’70-es évekből – az alábbiak szerint vallottak:

„…a tanító urat tisztelte, szerette a puszták népe. Szó nélkül nem ment el senki mellett sem, mindenkihez volt egy jó szava. Közvetlenségével belopta magát az emberek szívébe, akik bátran fordulhattak gondjaikkal, problémáikkal tanítójukhoz… Nemcsak tanított, hanem becsületre, tisztességre, szülő- és hazaszeretetre is nevelt bennünket… Az 1849. június 27-én lezajlott ihászi csata hőseit már-már megelevenedni láttuk tanítása nyomán. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy azon a helyen élünk, ahol a szabadságharc hős katonái vérüket hullatták a hazáért. Tanítási óráin sokat szemléltetett, s ezért könnyen elsajátítottuk az ismeretanyagot, s otthon már nem is igen kellett tanulnunk. Még a gyengébb eredményt produkáló nebulók sem féltek az iskolától. Akik az ő keze alá jártak, azok jól megtanultak írni, olvasni, számolni, de az alapvető történelmi, földrajzi ismeretekben is el tudtak igazodni… A madarak és fák napját minden évben nagyon vártuk, mert akkor az erdőszélre kirándultunk és sokat játszottunk. Amikor megpihentünk, a tanító úr beszélt nekünk a természet szépségeiről, a madarak és fák védelméről… Népszínművek betanítását és azok előadásának megszervezését is vállalta, örömet szerezve ezzel a puszták lakóinak. A környék kulturális rendezvényeit anyagilag is támogatta, többek között a marcaltői dalárdát is, melynek zászlórúdjába vert díszszögén olvasható az ő neve is… Nagy gondot fordított a gyerekek ének-zenei, rajz és kézimunka képességeinek fejlesztésére… Megtanított bennünket ásni, kapálni, vetni, palántázni, gyomlálni, gyümölcsfákat gondozni, oltani, szemezni…”

Az élet tanítói

Czirfusz, s a hozzá hasonló többi néptanító, az életre tanított! Az ember ma csak csodálkozik, hogy egy tanteremben, sokszor megközelítőleg száz leányt és fiút, több évfolyamot egyszerre, több tanéven át hogyan tudott egyetlen tanító úr megtanítani mindenre!? S bizony megtanított! Mindenki megtanult írni, olvasni, számolni, és igen sokan tovább is tudtak tanulni. A feljegyzések szerint a kis ihászi népiskolából induló diákok közül kikerült minisztériumi tisztviselő, magas rangú katona- és rendőrtiszt, hivatalnok, ispán, kertész és sok-sok iparosember.

Czirfusz harmincnégy dolgos esztendő után, a második világégés előtt nem sokkal vonult nyugdíjba, majd beköltözött városra. Szerencsére nem volt tanúja annak, ahogy a háború alatt lőszerraktárnak is használt, szeretett ihászi iskolája a tanítói lakással egyetemben egyik-pillanatról a másikra eltűnt a föld színéről. Aztán 1945 után más helyen kialakítottak egy új iskolát, s több pedagógus is érkezett a pusztára, de már semmi sem emlékeztetett arra, amit Czirfusz-néptanító szellemében képviselt…

A jeles néprajzkutató, Szőke Anna szerint „Nem véletlen, hogy mikor, hol és milyen társadalmi feltételek között válik az ember személyiséggé, mivel a kor otthagyja lenyomatát minden emberen, bármennyire is különbözővé formálja őket személyiségükben és társadalmi helyzetükben. A döntő mozzanat a néptanítók tevékenységében az önkéntesség, amely a nemzet társadalmi tőkéjének tekinthető... Ehhez a színességhez az önkéntességen, az öntevékenységen át vezet az út, s hogy az önkéntesség olyan tőkeként fogható fel, mely számos módon járul hozzá a társadalom integráltabb működéséhez. Láthatjuk, hogy a társadalmi tőke az individuumok jellemzőitől függ.”

Mai társadalmunkból igen hiányoznak az olyan néptanítói-népművelői személyiségek, mint amilyen Czirfusz Vince is volt, akik a pár éve elhunyt Steiner Ferenc professzor kedves szavaival élve a gyermeki lélek igazi őrzőangyalai, gondozói voltak…

A siketnéma és a menekült

Bóta Gábor
Publikálás dátuma
2016.02.27. 08:15
Találkozás a virtuális térben (Bartos Ágnes, Fehér Dániel) FOTÓ: MESTYÁN MARCELL

Sok esetben már-már összemosódik a valóság és a virtuális tér. Ami a neten történik akár erősebb benyomást kelt, mint ami közvetlenül itt van körülöttünk. Ettől akár totálisan megzavarodhatunk. Úgy érezhetjük, megcsalnak minket az érzékszerveink. A tudatunkban összekutyulódik minden. Kicsit hasonlít ez ahhoz, mint amikor Pirandello drámáiban nehezen, vagy szinte egyáltalán nem szétszálazható álom és valóság. A tények is akár délibábként tűnnek tova, éjszakai víziók pedig nagyon is jelenvalóknak látszanak.

Vidovszky György a rendezéseiben mindig frissen reagál a kor problémáira. A Legyek urában és A Pál utcai fiúkban kemény őszinteséggel beszélt a gyerek- és fiatalkori, akár gyilkos agresszióról, és egy adott csoport félelmetes befolyásolhatóságáról. A tavasz ébredésében az ébredező szexualitás ugyancsak agresszióval és pusztítóan elfojtott vágyakkal keveredett. A Kócsag peremvárosi fiataljai nem találva a helyüket, eljutottak a legsötétebb gondolatokig és tettekig. Az East Balkán annak a szörnyű esetnek a kapcsán, hogy egy szórakozóhelyen, amikor pánik tört ki, a menekülők három lányt agyontapostak, megvizsgálta hogyan vesztik el sokan a hétvégi bulikon a mértéket, mit okoz a mohón vedelt alkohol, a túladagolt drog. A harmadik hullám a könnyen manipulálhatóságról, a fasiszta eszmék vészesen gyors terjedésének réméről regélt.

Vidovszky régóta dolgozik a Kolibriben, mióta a Bárka megszűnt ez a színház vált a törzshelyévé. Már a Delete előadásában is megjelent az internet, amennyiben egy srác öngyilkossága előtt törölte magát az elektronikus levelező listáról, ami ma már csaknem azt jelenti, hogy a világból is. A Cyber Cyrano pedig beszámolt arról, milyen lidérces károkat okozhat a krónikus netezés, mennyire összezavarhatja a tudatot, hogy mi is történt meg valójában, és mi a számítógép által generált térben. És persze a legveszélyeztetettebb korosztály az ifjúság, aminek Vidovszky drámatanárként nagy szakértője. Ahogy a Novák János által vezetett Kolibri is az. Kitartó munkával, jókora empátiával kikísérletezték, hogyan lehet akár már gyerekeknek őszintén beszélni alkoholizmusról, drogról, válásról, dühről, bűnözésről, halálról. Szerencsés a találkozásuk Vidovszkyval, abszolút összepasszolnak a törekvéseik.

De az eddigiek alapján senki ne képzeljen csak sötét víziójú, búskomor, kedélytelen produkciókat. Mindegyikben temérdek a humor, legfeljebb tragikomikummá válik, átfordul groteszkbe. És van életkedv is bőven, az más kérdés, hogy ezt lehet, hogy sikerül elvenni. De a mostani, "kettős: játék" című produkcióban éppen nem erről van szó. Ha a Cyber Cyrano a net hátrányait állította középpontba, a mostani premier inkább az előnyeit. A cím arra is utal, hogy lényegében két játékot adnak elő a színészek párhuzamosan. A bejáratnál kettéosztják a nézőket. Vannak, akik az előtérbe kerülnek, én a többséggel együtt a színházterembe megyek. A színészek „ingáznak” a két helyszín között, hogy aztán a két történet egybe fusson, és a két nézői csapat is összetalálkozzon.

A színházteremben ülők egy siketnéma lányt, Tündét ismernek meg közelebbről, aki egy sráccal levelez. Az avatár segítségével megteremtik a maguk elképzelt figuráját, és a két képzeletbeli hős, meg a két valódi is a számítógép előtt, egymásba szeret. A Bartos Ágnes által játszott lány azonban elhallgatja azt az igen fontos momentumot a fiú elől, hogy siketnéma. A fiú pedig azt, hogy felénk éppen úton lévő menekült. Ha ezeket tudnák egymásról, valószínűleg szóba sem állnának a másikkal. Furcsa módon a hazugság, az elhallgatás segít abban, hogy kialakuljon a kapcsolatuk.

Látunk olyan jeleneteket, amelyekben a lány a saját családjával is alig érteti meg magát, rémesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Hadonászva, kapkodva jelel, artikulálatlan hangok hagyják el a száját, arcára kiül a kétségbeesés. A virtuális térben viszont teljesen egyenrangú a többiekkel. Bartos jól megmutatja az egy emberben lakó kettősséget, ha elviselhetetlen helyzetekbe kerül, akár maga is kibírhatatlanná válik, viszont amikor egyenrangú másokkal, kisimulnak a vonásai, érzékenyen empatikus, remekül tud összpontosítani.

Pintér Réka vetítéssel kiegészített díszlete megteremti azt az illúziót, hogy a szereplők a cyber térben mozognak. Behatolnak az ismeretlen, otthoninál sokkal izgalmasabb világba, és ott szuperhősökként viselkednek váratlanul kalandos szituációkban. A színészek megelevenítik a mobil applikációkat, a számítóképes funkciókat. Szundi például még be is fekszik Tünde mellé az ágyba, és szép álmot biztosít számára. Az ébresztő funkció pedig kedves ügybuzgalommal kinyitja a csipáját. A wifi jel is életre kel, és mesebeli segítőtárssá válik.

Miközben magán a színpadon valós díszlet alig van, nagy kalandozásokat, izgalmas tereket láthatunk. A színészek, Ruszina Szabolcs, Alexics Rita, Szanitter Dávid, Nyakas Edit, Bárdi Gergő, Megyes Melinda, Mészáros Tamás több figurát is alakítanak, Szabó Gergely fantáziadús, gyakran ironikus jelmezeiben. És persze megnézhetjük milyenek a két főszereplő avatár változatai, Császár Réka illetve Fehér Dániel megszemélyesítésében. Azt hiszem, igen sokan szeretik magukat a giga filmek nyomán tettre kész, minden váratlan szituációra azon nyomban remekül reagáló, erős, eszes, szuperhősöknek képzelni. Ábrándképeket vetítünk ki magunkról, és ezeket, ha akarjuk, már meg is valósíthatjuk a cyber térben.

A számunkra messzi, idegen országból menekülő srácnak, Hárunnak, akit Nizsai Dániel alakít, mi, a színházteremben ülők, sokáig csak az avatár változatát látjuk, az előtérben ülők pedig így vannak Tündével.

De a fiú egyszerre csak megírja, hogy éppen Magyarországra érkezik, és találkozni szeretne. A lány mindenáron próbál kibúvókat találni, hiszen tudja, hogy ekkor rögvest lelepleződik a fogyatékossága. Hárunnal együtt betódulnak az előtérből azok a nézők is a színházterembe, akik eddig az ő történetét nézték. Mellbevágó az a jelenet, amikor a két fiatal meglátja egymást. Először Tünde döbben meg, hiszen kapásból észleli az európai emberétől eltérő bőrszínt, és rögvest gesztusokkal, fejelfordítással, némán, elutasítóan reagál. Ekkor még a srác azt hiheti, hogy a látványától kukult meg. De aztán a lány kifakad, kézzel-lábbal, arckifejezéssel, intenzíven belőle előtörő hangokkal magyarázza, hogy őt mennyire átverték. Persze így érzi a fiú is. És aztán ahogy csak tudnak, elkezdenek egymással kommunikálni, és kiderül, hogy az a szeretetteljes, humorral átitatott társalgás, egy húron pendülés, működik akkor is, amikor hús-vér valójukban együtt vannak.

Mélyen humánus Jeli Viktória és Tasnádi István darabja. Végtelen empátiával kezel egy fájdalmas, nyílt sebként jelenlévő, akut társadalmi problémát. Nem hallgat el, nem söpör a szőnyeg alá, esze ágában sincs gyűlöletet kelteni, ártalmas ideológiákat harsogni. Némiképp riadt, csendes megértéssel azt mondja, hogy egymáshoz fordulással, a bajok őszinte kibeszélésével és szeretettel, elképzelhető a kátyúból való kikecmergés.

Ha kevéssé is bízom benne, mégiscsak próbálom hinni, hogy nem csak az avatár térben hallják meg sokan a darab szavát.

Az élet egy kabaré

Bóta Gábor
Publikálás dátuma
2016.02.27. 08:10
Forrás: Rátkai Márton színházi műhely
Bob Fosse Kabaré című filmje és a Kander-Ebb szerzőpáros által jegyzett színpadi verzió örökzöld. Sajnos a témája is az, annyi tragédia és oly sok millió ember halála után sem szabadultunk meg még a nácizmus veszélyétől.

 A darab újra és újra előkerül, tavaly éppen Alföldi Róbert rendezett belőle egyedien markáns, roppant erőteljes produkciót a Budapest Bábszínházban. A film magyarországi premierje után nem sokkal láthattuk az első hazai színpadi változatot. Sokan el sem tudtuk képzelni, hogy a zseniálisan ütős film után szinte közvetlenül hogyan próbálkozhat bárki is színpadi variációval, ami törvényszerűen majd messze elmarad attól, amit a vásznon láttunk.

De azért a kíváncsiság csak sokunkat odavitt az Ódry Színpadhoz, ahol egy rendkívül meleg napon annyian voltunk, hogy többünknek már csak állóhely jutott, az is olyan szorosan, mintha a 6-os villamoson lennénk csúcsidőben. Szinetár Miklós rendezte vizsgaelőadásként a produkciót, ami kirobbanó siker lett. Szemtelenül gunyoros volt, friss lendülettel és játékkedvvel töltődött fel, ha nem is voltak profik a táncok, de temperamentumosak, játékosak, vagy akár félelmetesek voltak, és az ember csak bámult, hogy Vándor Éva Sallyként, vagy Cseke Péter konferansziéként mennyire erőteljes. Kiderült, hogy a színpadi változatban több dal is van, jelentős hangsúlyt kap az öreg zsidó zöldséges, aki szerelmes lesz a panzióját kiadó idős, magányos Schneider kisasszonyba, aki aztán a kezdődő fasizálódás miatt, holott nagyon szereti őt, nem mer hozzámenni. Máig megborzongok attól, ahogy Dunai Tamás zsidó öregúrként beállított félszegen, az izgalomtól kipirult arcával, ajándékként meg szerelmi vallomásként egy ananásszal, és áradóan énekelt. Azóta temérdek Kabaré előadást láttam, Szinetár megrendezte az Operettszínházban is, de ment a Madáchban, Alföldi az Operett stúdiójában állította egykor színpadra, és több helyütt játszották vidéken.

Nem gondoltam, hogy nekem most megint meg kellene néznem. Tudtam, hogy megy egy ideje a Fészek Klubban, de nem vágytam rá. Aztán a minap levelet kaptam a Rátkai Márton Színházi Műhely egyik tagjától, hogy szeretné, ha megnézném valamelyik előadásukat. Ez az időpont volt jó. Annak ellenére nem bántam meg, hogy elmentem, hogy a darabról semmi újat nem tudtam meg. Mégsem volt unalmas az előadás. A szó jó értelmében vett műkedvelő produkciót láttam, amitől már elszoktam. Ez nem azonos az alternatív színházzal,ami mint a nevében is benne van, a hagyományos teátrumok alternatívája kíván lenni, új utakat keres. A műkedvelők általában a bevált színházakat másolják, csak nem profik a szereplői. Lelkes amatőrök, akiknek az ügybuzgalmuk, odaadásuk gyakran pótolja szakmabeli hiányosságaikat.

Így éreztem ebben az esetben is. Vas-Zoltán Iván profi rendező, aki nem talált ki semmi különöset, nyilván megfelelő színészpedagógiai módszerekkel, jó ritmusban levezényli a szegény színházi produkciót, melynek szinte semmiből összehozott a díszlete, élő zenekari kísérete nincs. Mégis hat, mert megszólal a darab, aminek manapság sajnos szomorú aktualitása van. Sallyként Farkas Petra jól énekel. Galagonya Zoltán karakteres figura konferansziéként. Adódnak fals megszólalások, tényleg amatőr megoldások, de a teljes szereplőgárdán, a tánckart is beleértve, érződik az odaadás. A nézőtér zömében idősekkel tele, akik nagy tetszéssel fogadják a produkciót. Ami nem lesz fesztivál díjas, színészi alakítások díját sem lehet nyerni vele, és csöppet sem újítja meg a színházművészetet. De tisztességes, működőképes, fontos dolgokról beszél, és még a publikumát is megtalálja.