A csehek megszállták Pozsony északi szegélyét

Publikálás dátuma
2019.01.02 17:30

Miskolc megszállását is tervezik?
A Hadügyminisztérium szerdai hivatalos jelentése Pozsony város északi szegélyének megszállásáról számol be. A megszálló csehszlovák csapatok nem nyomultak beljebb a városba, hír szerint újabb csapatokat várnak és csak azután vonulnak be Pozsonyba, amelynek megszállását egyébként január 4-ére jelezte a prágai cseh-szlovák sajtóiroda ismeretes közleménye.
A csehek előnyomulásáról a hadügyminisztérium a következőket jelenti: „A csehek kedden délelőtt Dévényújfalun és Lamacson át megkezdték előnyomulásukat Pozsony ellen. Parlamenter-tárgyalásokat be nem várva, védőőrségeinket harcban a város északi szegélyéig nyomták vissza.
Vérontás elkerülése végett karhatalmi csapatainkat a Duna déli partjára vontuk vissza, mire a csehek a pozsonyi tölténygyárat és a város északi szegélyét megszállották.
A városba való bevonulásuk miatt tárgyalások vannak folyamatban. Katonai közigazgatási hatóságaink helyeiken maradnak. Hír érkezik arról, hogy a csehek előnyomulásuk közben a Bécs—Marchegg-i vonalon, Lamacs és Dévényújfalu között fölszakították a síneket és így ezen a vonalon megakasztották a forgalmat Bécs és Budapest között. A MÁV vonatai ezentúl már csak Érsekújvárig közlekednek. A csehek elvágták a Budapest—Pozsony-i telefonvezetéket és így a pozsonyi kormánybiztosság már csak Bécsen keresztül tud a magyar kormánnyal beszélni. Jankó kormánybiztos szerdán délután Bazinba megy, hogy ott Piccione olasz tábornokkal, a cseh-szlovák csapatok parancsnokával tárgyalást folytasson Pozsony megszállásáról. A csehek valószínűen már csütörtökön vagy pénteken szállják meg Pozsonyt.
Bécsből azt jelentik, hogy a város összeköttetése Pozsonnyal megszakadt, a vonatok csak Marcheggig közlekednek, a Bécs—Pozsony-i villamosvasút kocsijai pedig csak Köpcsényig, a magyar határig.
Miskolc megszállását is tervezik?
Kassára érkezett jelentések szerint a cseheknek az a szándéka, hogy a legközelebbi napokban megszállják Miskolcot is. Ez a hír, amelyet egyelőre nem lehet ellenőrizni, magánjelentés formájában jutott a fővárosba, hivatalos információ nincs róla.
Népszava 1919. január 2.
Témák
Trianon
Frissítve: 2019.01.02 17:30

Ingyenessé tették a liftek használatát

Publikálás dátuma
2019.04.20 10:00

A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács elnöksége elrendeli, hogy a főváros területén üzemben levő összes személyfölvonókat a hatósági közegek (postások, kézbesítők, stb.) hivatalos eljárásuk közben, valamint az ügyek intézése céljából a házakban elhelyezett hivatalokat fölkereső proletárok, a hivatalokban és üzemi irodákban alkalmazottak, végül az albérlők és a főbérlők háztartási alkalmazottai, ugyanolyan mérvben, mint a főbérlők, díjtalanul használhatják

A személyfölvonók jókarban tartásáért, valamint rendszeres működéséért a házbizalmiak és házfölügyelők felelősek.
Ez a rendelkezés kiterjed a főváros területén a jövőben fölállítandó valamennyi személyfölvonóira is. A rendelet megszegői forradalmi törvényszék elé kerülnek.
Népszava 1919. április 20.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.20 10:01

A román bojárok orvtámadása

Publikálás dátuma
2019.04.19 15:00

1919: orvtámadás az erdélyi határon álló csapatok ellen. Székely hadtestek bevetésen
Rövid híradás számolt be arról, hogy a csúcsai demarkációs vonalon a románok a fegyverszünet nyílt megsértésével támadásba mentek át A román bojárok orvtámadásának részleteiről a hadügyi népbiztosság részéről a következőket közlik:
- A Tanácsköztársaság kormánya éppen úgy, mint, az előző népkormány is, híven és becsülettel teljesítette az ántánt-csapatok főparancsnokságával kötött fegyverszüneti szerződést, annak minden egyes pontját. Ennek ellenére ax ántánt-imperialisták bojár-kirendeltsége szerdán orvul megtámadta az erdélyi fronton álló csapatainkat.
A támadás a Színérváralja-—Zilah—Csucsa-i vonaton történt
A románok nagyobb erőket koncentráltak erre a frontrészre, minek következtében vörös katonáink helyenként hátrább vonultak, jobb állásokba.
Vörös katonáink a beérkezett jelentések szerint példás hősiességgel harcoltak. Megmutatták, hogy ha kell, vérükkel is meg tudják pecsételni a proletárállam iránti hűségüket. Különösen a budapesti 32-esek, a székely 21-esek; a székely 21-esek és más ezredek küzdöttek vitézül.
A románok óriási veszteségeket szenvedtek, de természetszerűleg a mi oldalainkon is voltak veszteségek. Katonáink számos románt foglyul ejtettek. A mieink közül alig néhányan estek fogságba, egy sem adta meg magát.
A románok, úgy látszik, azt akarják erőszakolni, hogy csapatainkat addig a vonalig vonjuk vissza, amelyet az ántánt Vix alezredes legutóbbi jegyzékében a semleges zóna keleti határvonalakén kijelölt.
Népszava 1919. április 19.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.19 15:00