Előfizetés

A jogászság becsülete

Lengyel László Bárándy Péter
Publikálás dátuma
2020.08.02. 18:00

Fotó: Népszava
„A bírói személyes integritást sajnos aláássa az átalakított szervezetből adódó kiszolgáltatottság és annak érzete.”
Lengyel László (L. L.): Sokan leírják, hogy Trump Amerikájában három válság találkozik: a világjárványé, a gazdaságé és a faji egyenlőtlenségé. Magyarországon ugyancsak három válság találkozásának lehetünk tanúi: a világjárványnak, amelynek első hulláma után bármikor jöhet a második; a gazdasági-társadalmi válságnak és az igazságszolgáltatásénak, amely egyben az állam válsága is. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a faji egyenlőtlenség, a cigánykérdés több évtizedes válsága ugyanúgy egy szikrányira van a robbanáshoz - és Orbán Viktor miniszterelnök év elején indított romaellenes kampánya kis híján biztosította is ezt a szikrát.) Az igazságszolgáltatás válsága nemcsak azért veszélyes, mert az elmúlt évtizedben lebomlott a jogállamiság intézményes láncolata, hanem mert megsemmisülni látszik a jogászi kar alkotmányos kultúrája, azonosságtudata, méltósága, becsülete. Az öt ág – a bíróságok, az ügyészség, az ügyvédség, az alkotmánybíráskodás, a jogászképzés – intézményeinek mindegyikét megsértette az erőszakos és jogellenes hatalom, de ami ennél is súlyosabb, maga a jogászi kar követ el bűnöket és hibákat mind a társadalom, mind önmaga ellen. Vadász Viktor bíró abban határozta meg a bírók „eredendő bűnét”, hogy megtagadták a szolidaritást a jogellenesen nyugdíjba küldött bírótársaikkal. És ugyan miféle jogászi erkölcs vezeti az ügyészséget? S vajon nem ügyvédi irodák készítik-e a jogállamot sértő törvénytervezeteket, nem ők segítik-e az Orbán-Mészáros-Tiborcz családi meggazdagodást? Bárándy Péter (B. P.): Mi, az igazságszolgáltatás világában hivatásszerűen érdekeltek, azzal vigasztaljuk vagy áltatjuk magunkat a torzult állam rendszerét, működését észlelve, hogy a bíróság, a bírói szervezet és benne a bírók a legellenállóbbak az egyre inkább önkényuralmi jegyeket fölmutató hatalommal szemben. Az egyedi ügyek elbírálásába a hatalom nem szólhat bele, és a bírókat korábban függetlenségre és igazságkeresésre nevelték. Ezt a bírói személyes integritást sajnos aláássa az átalakított szervezetből adódó kiszolgáltatottság és annak érzete. A bíró hivatali és személyi előmenetelét egyetlen, az államhatalomhoz kötődő személy indokolási kötelezettség nélküli döntései szabják meg. Erre rakódnak a kollektív emlékezetben megmaradó szégyenteljes, méltatlan események, mint amikor - való igaz - nem álltak ki a hivatásuktól, státuszuktól megfosztott, kényszernyugdíjazott kollégáik mellett. Amikor szó nélkül tűrték, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökét fondorlatos, de átlátszó módon szorítsák ki a pozíciójából, nyilvánvalóan azért, mert szakmai véleményt alkotott és hangoztatott a szervezeti átalakításról. A bírói lét lényegét adja, hogy befolyásolhatatlan a hatalom és a pénz által. Ez sérül, amikor az állam központi hatalmának lényeges, vagy egyébként jelentéktelen figurái jogerős bírósági döntések semmibevételére hívnak föl.

L. L.: A járvány első hullámának idején, a felhatalmazási törvény számomra jól mutatta a magyar állam válságát. E törvény révén, de ezt te nálam jobban tudod, nem az egészségügyi védekezést vagy a járványból következő gazdasági válságot sikerült jobban megoldani, hanem a társadalom másként gondolkodó tagjait megfélemlíteni, az önkormányzatokat kifosztani és a hatalom szűk körének gazdagodását elősegíteni. Tudom, hogy az ellenzék és a civil szervezetek, független szereplők fellépését, hazai és külföldi tiltakozását a felhatalmazási törvény ellen nemcsak a hatalmával visszaélő Orbán-rendszer propagandagépezete minősíti értelmetlennek, ostobának, hanem még az ellenzéki szavazók jelentős része is, mivel szerintük nem történt semmi rendkívüli. Kétségtelen, „közénk is lövethettek volna”, kedves tőlük, hogy nem tették. De ahogy a Kádár-rendszer elnyomó gépezetének működése is különbözött a szovjet, a román vagy a lengyel elnyomáshoz képest, ettől még megfélemlítő és elnyomó volt, és az akkori ellenzéki és független tiltakozás nem volt hiábavaló, s legkevésbé sem nemzetáruló. Milyen korlátlan felhatalmazást jelent a felhatalmazási törvény utáni rendszer? B. P.: A két másik hivatásrend, az ügyészi és az ügyvédi kar saját erkölcsi, szakmai problémái is alapvetőek. Az ügyészség helyét meghatározó alaptörvényi rendelkezés: „az ügyészség (...) mint közvádló az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője”, tereli rossz vágányra a szervezetet. A vádhatóság nem lehet a központi hatalom szélkakasa, hanem a társadalom büntető igényének az érvényre juttatója. Nem válhat az állam öklévé. Ebből a magyar társadalom a közelmúltban több politikai periódusban kapott múlhatatlan sebeket okozó fájdalmas leckét. E hibás alkotmányos rendezés veszélyét növeli, hogy a legfőbb ügyész, e félkatonai struktúrájú szakmai szervezet egyszemélyi vezetője, a parlament, vagy más intézmény által elszámoltathatatlan. Sőt, belátható időn belül leválthatatlan. Ha a vezető politikai kötődése fölvetődik - és fölvetődik -, akkor az ügyészség egészébe vetett bizalom rendülhet meg. A bűn üldözésének a politikai és gazdasági hatalomtól függetlennek és semlegesnek kell lennie, amelyet nem vezethet más, mint a társadalom érdeke. Ma nem ez a helyzet. A célokat a politika barátokat és ellenfeleket meghatározó működése szabja meg, ami nyilvánvaló terhet jelent a mindennapi hivatásukat ellátó ügyészek számára. Az ügyvédi kar tagjai a központi és helyi politikai hatalomtól formálisan függetlenek mind anyagi, mind igazgatási helyzetüket tekintve. Ezért tőlük lenne elvárható, hogy az igazságszolgáltatást torzító, torzítani akaró politikai, hatalmi törekvésekkel szemben tömegesen föllépjenek. Fölhasználhatnák mély társadalmi beágyazottságukból fakadó véleményalakító helyzetüket. Szórványos megnyilvánulásoktól eltekintve nem teszik. Csöndben maradtak a járvány idején a különleges jogrend alaptörvény-ellenes elrendelésekor, azt megelőzően a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” rendszeres, jogellenes hatályhosszabbításánál, majd az „egészségügyi válsághelyzet” szabályrendszerének létrehozatalával kapcsolatban is. Érdemi vészjelzés nélkül maradt és marad, hogy a kormány kizárólagos döntésén alapulhat az alapjogok érvényesülésének felfüggeszthetősége.

L. L.: Itt ülünk a jogállami intézmények romjain és szomorkodunk vagy dühöngünk a jogi kultúra, -tudat, -erkölcs elvesztése felett. Mindezt egy olyan országban, amelynek jogászai méltán voltak büszkék arra, hogy a legnehezebb időket is túlélte egy belső mag, hogy az elmúlt kétszáz évben létezett egy folytonosság a magyar jogi kultúrában. Túlélte az abszolutizmust, a fehér és vörös terrorok korszakát, a szinte reménytelen 50-es éveket, mert a magyar jog világában mindig létezett a jogi, jogászi ellenállás kultúrája és erkölcse is. Ezért lehetett tiszteletreméltó a jogászok szerepe, a Független Jogász Fórumé az 1989-es rendszerváltásban, az Ellenzéki Kerekasztalban, illetve a Kulcsár Kálmán-féle igazságügy minisztériumban. A békés „refolúció”, a több mint reform, kevesebb mint erőszakos forradalom '89-e nem győzhetett volna a független, európai gondolkodású jogászok nélkül. Annál nagyobb szégyen azokra nézve, akik a '89-es alkotmányos jogállami eszmét cserben hagyták és elárulták 2010 után. Lehetséges-e, lesz-e a '89-eshez hasonlatos újabb rendszerváltás, kell-e rá készülnünk vagy a magyar jogászi kar, már elveszítette ellenálló és változtató képességét? B. P.: A magyarországi politikai, társadalmi mozgásokban a modern időkben a hazai jogászság szinte kivétel nélkül pozitív és meghatározó szerepet töltött be. Utoljára az 1989-90-es rendszerváltozás előkészítésében és megvalósításában, nagyban hozzájárulva, hogy az békésen, tragédiák sorozatától mentesen valósuljon meg. Kérdéses, hogy a jogászság derékhadát jelentő, társadalmi felelősségvállalásra hivatott, de az állami igazgatási rendszer hierarchiájába be nem tagozott három hivatásrend tagjai képesek lesznek-e a reájuk okszerűen váró feladatok ellátására. Meggyötörtségük ellenére elláthatják-e a jelenlegi oligarchikus, antidemokratikus, joguralmat tagadó rendszer megszüntetésében a demokrácia újjáépítésében rájuk váró feladatot? Azt a feladatot, hogy biztosítsák a politikai változás békés, erőszakmentes megvalósulását. Különös felelőssége van ebben azoknak, akik a hatalom oldalára álltak, és sok a teendője azoknak, akik mindenkor felhívták a figyelmet a szakmai és erkölcsi értékek fenntartására. A jog uralmát nem szabad jogellenes eszközökkel helyreállítani. De minél tovább tart a mai jogellenes és igazságtalan rendszer, annál nehezebb lesz megfékezni az indulatokat, annál nehezebb lesz dialógust folytatni. Ez a mi munkánk, s nem is kevés.

Játék és szerencse

Papp Sándor Zsigmond
Publikálás dátuma
2020.08.02. 12:18

Fotó: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP
„Nemzeti sportnak a táblé (ostábla) számított. Ezt játszották úton-útfélen, parkban vagy kiránduláson, de a kilátástalannak tűnő benzinsorban is ezzel ütötték agyon az egyre hosszabbra nyúló időt. Apámnak is megvoltak a maga partnerei, és egylejes alapon játszottak.”
Nálunk volt lászvegász. Azt hiszem, anyám nevezte el így a konyhánkat, amikor havonta egyszer megtelt füsttel és férfiakkal, hogy a kirakós römi valamelyik fajtáját játsszák, persze pénzben. A polgári nevelés, az úriemberség azért lászvegászba is betüremkedett, mert az volt a kimondatlan elv, hogy csak annyi lehet a tét, amennyinek az elvesztése nem tesz tönkre senkit, nem befolyásolja az életmenetet, ettől még marad a holnapi veknire, viszont mégis annyi legyen a nyeremény, hogy érdemes legyen érte küzdeni. És ez néha egyáltalán nem volt ájult nagy összeg. Minden játékos tudja, hogy a szerencsével és tudással nyert pénz minimum dupla annyit ér, csak akkor van baj, amikor ezt a közértben is szeretné érvényesíteni, hogy hát kérem, ez az ezres nem közönséges bankó, ezt én kártyán nyertem, tessék úgy számítani. (Én az első komolyabb pókernyereményemet nem is akartam elkölteni, legalábbis nem azon a hétköznapi „árfolyamon”, amit az erről mit sem tudó világ adott volna érte.) Leginkább akkor ment a zsuka, amikor nagyapámék átruccantak Kolozsvárról, mert akkor már csak a keresztapámat kellett áthívni, meg még egy fickót, Öcsit, aki folyton az orrát szívta, ha nyerőszériában volt (és kétszer olyan hangosan, ha nem). Ő volt az egyetlen, aki csak ilyenkor bukkant fel nálunk, amúgy még húsvétkor sem, amikor pedig mindenki eljött locsolkodni. Ez volt a nagy négyes, a zártnál is zártabb kör, ők csattogtatták a köveket éjfélig, vagy néha annál is tovább. Azon az estén csak a legalaposabb indokkal lehetett bemenni a konyhába, mert a játék nem tűrte a kívülállókat. Nagyapámat is a gutaütés kerülgette, ha nagyanyám óvatosan beszólt az előszobából: Hogy állsz, Bubi? Ha megfordult a szerencséje, akkor rendszerint erre fogta, a kéretlen kíváncsiskodásra. Mert a szerencse – ezt is tudja minden zsukás – igencsak kényes természet: nehezen jön és könnyen arrébb libben, ha nem tetszik neki valami. Engem néha beengedtek kibicelni (gondolom, ez már a beavatás része volt), ám ez nem tarthatott sokáig, ugyanis tényleg vágni lehetett a füstöt, meg néha olyan mondatok is röpködtek, amelyeket másnap nagyon hosszan kellett volna magyarázni egy gyereknek. A szagok és a hangok (a kövek zörgése, az izgatottság diadalordításai és a csalódottság káromkodásai, a feszültség szinte tapintható vibrálása) mind-mind azt jelezték, hogy itt nem mindennapi események zajlanak. A diktatúra nem nagyon adott lehetőséget a játékszenvedély kiélésére. Nemzeti sportnak a táblé (ostábla) számított. Ezt játszották úton-útfélen, parkban vagy kiránduláson, de a kilátástalannak tűnő benzinsorban is ezzel ütötték agyon az egyre hosszabbra nyúló időt. Apámnak is megvoltak a maga partnerei, és egylejes alapon játszottak. A „márc” (az a teljes győzelem, amikor az ellenfél egyetlen koronggal sem tud kiszállni) két lejt ért. Apámnak sokszor kedvezett a szerencse, ami nem akármilyen stratégiai érzékkel párosult. Ha nem ment neki, azt onnan lehetett tudni, hogy dobás előtt mindig elrikkantotta magát: Dupla! És a kockák néha engedelmeskedtek neki. Ez persze teljesen demoralizálta az ellenfelet. Nem volt ritka, hogy nagyapám egy-egy márc után dühösen csapta össze a táblét, és pár óráig mosolyszünet állt be közte és a veje között. Apám a stratégiai gondolkodás mellett leginkább épp ezt próbálta megtanítani nekem: hogyan veszít egy férfi. Mert rettentően bosszantó, amikor valaki nem veszi tudomásul a tényeket, nem néz szembe a vereséggel, szitkozódik és hisztizik, másokat hibáztat, ahelyett hogy méltósággal állna fel az asztaltól: mosolyogva, derűsen. Hogy aztán odabent mi történik, az már más kérdés. Nem kell mindennek kihallatszania. Nem volt könnyű dolga, mert nagyapám természetét örököltem, dúltam-fúltam, s bizony tanulnom kellett sok-sok szégyenteljes reakció során a vereség elviselését. Sokszor és sokféleképpen fizettem meg ezért a tanulópénzt. Ma sem vagyok olyan jó ebben, mint apám volt (aki a legnehezebb pillanatokban sem felejtette el, hogy ez játék, és nem több), de néha már kiérdemelném a dicséretét. Arra sem emlékszem, hogy valaha dicsekedett volna. Ennyi és ennyi pénzzel jött ki lászvegászból. Mint ahogy a vereségével sem sírta tele az életünket. Ami vegászban történt, az ott is maradt. A pletykák, a politika, az élcelődések. Ez az ő világuk volt, a szabadság legapróbb szigete, ahol kedvükre színészkedhettek. Néha belehallgattam a beszélgetésükbe, de számomra akkor még teljesen megfejthetetlennek tűnt, az sem volt világos, hogy miért nevetnek harsányan, amikor nevetnek. Így szinte biztos voltam benne, hogy sosem fogom beszélni ezt a férfinyelvet. Ami szókimondó volt, vaskos és célratörő. Egyszerre teremtett szétrobbanthatatlan közösséget és bizonytalanította el az ellenfelet stratégiai kérdésekben. Azt is csak sejtettem, hogy ahol ilyen közösségek lehetnek, ott igazából sosem győzhet teljesen a hatalom. Persze könnyen lehet, hogy ez naivitás volt: nem véletlenül csak ők négyen játszhattak. Félbarátok, félismerősök, pláne idegenek nem férkőzhettek be ebbe a körbe. Mert akkor már másként kellett volna beszélni. Másként félni.

Felhő úr és az ördög

Bagaszódi Tura
Publikálás dátuma
2020.08.02. 10:50

Fotó: Markoszov Szergej / Népszava
„Olyan vala akkor ő, mint csatamezőből megtérő hős, egy Odysseus, ki, íme, megjött hát hosszú vándorlásából, és kalandos útja során összehordott kincseit a rég nem látott Pénelopé elé teríteni méltóztatik.”
Felhő úr papája a Fészek Művészklubban annak idején minden csütörtökön este kártyázni méltóztatott, és ezzel hitvesének – ú. i. m. excellens hősünk kedves mamájának – haragját oly mértékben maga ellen fordítá, hogy ezeken a napokon az akkor még csupán bodornyi Felhő úr legszívesebben szobanövénnyé változott volna annak érdekében, hogy a kedves mama és a kedves papa öldöklő tusakodásának nehogy boldogtalan szem- és fültanúja legyen. Ilyenkor vágyakozva tűnődött azon, hogy minő admirabilis életet folytathat egy ártatlan szobanövény az ő csöndes cserepében, hol a csúszó-mászókon és rovarokon kívül senki sem háborgatja, különösképpen nem háborgatja egy bizonyos magából kivetkezett feleség-Furia, kinek elsődleges célja a kedves Felhő-papa megregulázása vala. A nevezetes csütörtöki „kártyanapokon” a Felhő-szülők között odahaza véres kimenetelű háború bontakozott ki, és akár veszített a kedves papa, akár nyert, a kedves mama idősb. Felhő urat furiális haraggal küldte el – ad verbum! – „a büdös picsába”. In bello nemo laetus est, mondogatták kétezer éve a latinok, és kivételesen nem volt igazuk, idősb. Felhő úr ugyanis meglehetősen boldog vala, midőn a Fészek Klubból fáradtan és megviselten, nem utolsó sorban az utolsó fillérétől megfosztván hazatért. Szeme mámorosan csillogott és máskor oly jóságos derűvel ragyogó tekintetéből a kicsiny Felhő úr a kalandregények csillapíthatatlan izgalmát vélte kiolvasni. Olyan vala akkor ő, mint csatamezőből megtérő hős, egy Odysseus, ki, íme, megjött hát hosszú vándorlásából, és kalandos útja során összehordott kincseit a rég nem látott Pénelopé elé teríteni méltóztatik. Felhő-mama azonban egészen mást vélt Felhő-papa tekintetéből kiolvasni. „Újabban nem csak kártyázol, de iszol is, te tróger” – mondotta haragra lobbanván Pénelopé az éjnek az ő évadján csöndben hazatérő Odysseusnak, ki ezen odiosus fogadtatástól elszomorodván a konyhába húzódott és ott defensivába vonult, mert tudván tudta, hogy most jön a java. És a java jöve! Felhő-mama hangja a magas C hangot megütvén szárnyalt a konyhaboltozat felé, mely minden bizonnyal összerezzent a hanghullámok erejétől, akár idősb. Felhő úr, aki az asztal sarkán a nyakát behúzva ült, és a vacsora úgynevezett maradékával piszmogott, a csata legtüzesebb perceiben kiürült tányérját mint pajzsot tartván maga előtt abban a reményben, hogy megtámadott személye e védekező fegyverzet mögött a Furia támadása ellen megoltalmaztattatik. Nem így történt! A nekidühödött Pénelopé csillapíthatatlan vala! Az akkoriban még bodornyi Felhő úr a sarokban kucorogván hallgatta szülei egyre hangosabb discursusát, melybe csakhamar obscaen szavak vegyültek és vágódtak a háborúzó szülők fejéhez. Mindez azonban semmiféle befolyással nem bírt abban a tekintetben, hogy idősb. Felhő úr a következő csütörtökön föl ne kerekedjék megint és el ne játsszék egy-egy este alatt usque ezer forintot. Ami akkoriban sok pénz vala! Miután gyermekéveiben Felhő úr még a játékok és más gyerekségek árában mérte a dolgok értékét, tudván tudta, hogy az ő jó édesapja kéthetente elkártyázta annak a kerékpárnak az árát, melyet a bodornyi Felhő úr nyár elején hiába sürgetett birtokba kapni. Felnövekedvén felnövekedve Felhő úr megfogadván megfogadta hát, hogy soha életében kártyát a kezébe nem vesz, ehhez képest azon vette észre magát, hogy évek óta a Fészek Művészklubnak rendszeres látogatója egy bizonyos játék miatt, melynek neve poker, s melyben Felhő úr meglehetős jártasságot mutat, legalábbis havonta semmiképpen sem veszít többet, mint egy gyermek-kerékpár ára. Na jó, kettő. Kettő bicikli árát még eljátssza, de háromét csak ritkán, kivételes esetben, mikor jó a lapjárás – t. i. a partenairek kezében. Ilyenkor azzal vigasztalja magát, hogy ő voltaképpen a rég megkopott francia tudását porolgatja és fényesíti, a klub portásai között ugyanis van egy derék ember, ki originalice francia anyanyelvű lévén, Felhő úrral minden alkalommal boldogan trécsel, örülvén neki, hogy szülőhazája nyelvén van alkalma megszólalni. Felhő úr azonban kevésbé boldog, mert észrevevé magán, hogy amikor sokat veszít, kevesebbet beszél, ergo olyankor nem jön be az ad hoc francia lecke ára. Játék után ilyenkor megáll a Dob utca és a Kertész utca sarkán, a levegő illatába beleszippant, és amikor az esti alkonyatban szétnéz, az idősb. Felhő-papa meghitt tekintetét látja ragyogni odafentről. Ám ez az idylli phantasia-kép nem szokott sokáig tartani, oh, nem! Mert a Dob utca és a Kertész utca sarkán csakhamar rettentő szélvész támad, furiális vihar lobban az ég magasából és a megboldogult Felhő-mama hangja az égboltozatot szinte kettéhasítja! „Újabban nem csak kártyázol, de iszol is, te tróger” – ezt az égi szózatot hallja idősödő hősünk az égből leszólni. Ám nincsen ő egyedül az utcai harcban, oh, nincs! Mert a Furia ellenében egy másik hang is szólani szokott ilyenkor, egy dörmögő, mély, ördögi hang, mely azt dünnyögi neki, hogy „nyugalom, kisfiam, jövő héten megint jövünk és ronggyá verjük őket!”.