Parlament;alaptörvény;megyék;államfőválasztás;Kentaurbeszéd;

2023-09-17 09:56:00

Szentpéteri Nagy Richárd: A magyar eforátus

Ilyen hatalom a jelenlegi magyar közjogban nincs, és igazából az előző politikai rendszerben sem volt.

Báró Eötvös József, aki sokszor és sokat tévedett egykoron saját korának politikai viszonyai között, Reform című pamfletjét híres szavakkal kezdte (lásd e cikkünk utolsó mondatát). Teendőink című cikksorozatában ugyanakkor gróf Széchenyi István Politikai programtöredékek című művének abból a mondatából indult ki, amely azt állította, hogy „hazánkban minden kidől sarkaiból, ha az ellenzék most többségre vergődhetnék, mi mostani körülményeink között egyenesen hazagyilkolásnak tekinthető”.

A tanult báró természetesen vitatta e megállapítást, mi azonban tudjuk, hogy a nemes grófnak – vele ellentétben – politikai kérdésekben sajátságosan mindig igaza volt.

Aki rövid cikksorozatunk korábbi írásait méltónak tartotta az olvasásra, talán emlékezhetik azokra a gondolatokra, amelyekre ezen idézetekkel utalunk, és talán arra is, hogy mondanivalónkat mindenkor egy-egy kifejezés köré szőttük. Ezúttal az eforátus értelmét megadandó – nem merülve el e fogalom használatának hallatlanul fordulatos világtörténetében (a spártaiaktól Fichte államfilozófiájáig és tovább) – csak azt jelezzük, hogy a hagyományok szerint e kifejezéssel azon hatalmat jelöljük, amely a mindenkori államirányító erő hatalmának korlátjaként léphetne fel. Korábban már megállapíthattuk, hogy ilyen hatalom a jelenlegi magyar közjogban nincs, és igazából az előző politikai rendszerben sem volt.

Erre nézve az alábbiakban három irányt villantunk fel, a parlament struktúrájának kibővítése, az államfőválasztás kiszélesítése és a regionalizmus útján való devolúció irányát, mert ezen utak – más lépésekkel együtt és sok más javaslattal ellentétben – egyaránt egy alkotmányos jogállam felé vezetnek. Mindhárom érintett terület átgondolt, következetes és szisztematikus megújításért kiált. Kár, hogy e munkát értetlenségből, intellektuális restségből, politikai bátortalanságból, felkészületlenség okából és egyszerű politikusi ostobaságok miatt már évtizedekkel ezelőtt – legelőbb az úgynevezett rendszerváltáskor – nem végezte el senki, és azóta is legfeljebb ötletek születtek, bölcs iniciatívák alig.

A törvényhozások második kamarájának felállításával kapcsolatban általában két kérdés foglalkoztatja a mindenkori alkotmányozót: kik üljenek e kamarában (azaz hogyan kerüljenek oda), és mit csináljanak ott; vagyis az összetétel és a hatáskör kérdése. Világos, hogy ha e házban nagyjából ugyanazon merítés alapján nagyjából ugyanazok az emberek nagyjából ugyanazt csinálják, mint az első kamarában, akkor a második kamara létrehozása felesleges. Ha azonban más bekerülési metódus (választás, delegálás, kinevezés, vagy ezek kombinációja) útján ülnek be a tagok, mint az alsóházba, és legalább részben más hatáskörük van, mint a képviselőknek (minthogy a törvényhozás második kamarájáról beszélünk, alapvetően törvényhozási tevékenységről van szó, természetesen), akkor a felsőháznak van némi értelme.

E kérdések részleteire nézve javaslatainkat nem itt ismertetjük, de e helyütt annak rögzítését indokoltnak tarjuk, hogy egy átgondoltan, cizelláltan megtervezett második kamara felállítása (bizonyos fokig az alsótáblával összefüggésben, annak részleges reformjával is) hatékonyan szolgálná a jelzett érdekeket (ráadásul – ezt megnyugtatásul még mondjuk ki – egy kívánatos felsőház jóval kisebb létszámú lenne az alsónál, és tagjai nem kapnának fizetést a tevékenységükért).

Az államfő kinevezési jogkörének szélesítése (a kinevezés természetesen mindig indítványra és többnyire ellenjegyzéssel történnék) – beleértve a miniszterelnök (természetesen a parlamenti arányokra tekintettel történő), és számos (ma többnyire államfői jelölésre a parlament által választott) közjogi tisztségviselő kinevezését is – ugyancsak e célt szolgálná. A parlament (praktikusan az alsóház) feloszlatásának joga szintén kiszélesednék (egy határig). Ám nem e jogkörök, hanem a hatalom-szétterítés miatt lenne fontos az elnök megválasztásának jogát nem kizárólag az országgyűlés kezében hagyni, hanem a választói grémiumot nagyban kiszélesíteni (nem feltétlenül a teljes démoszig). Az elnökválasztó kollégium összetételének megállapítását mindenesetre ugyancsak segítené a legfontosabb változtatás, Magyarország „regionalizálása”.

Az ország regionális átszervezése ugyanis elkerülhetetlen. A jelenlegi (vár)megyerendszer rosszul működő, indokolatlan, drága, felesleges és észszerűtlen, sőt még nem is hagyományos, noha első kiépítése immár ezer éve történt, de mai szerkezetének semmi köze a tradíciókhoz, sőt még az egykori megyehatárokhoz sincs, tudvalevően. A megyei szintű közigazgatás annyira rosszul teljesít, hogy az ember szinte csodálkozik, miért nem jutott eszébe komolyan vehetően semmilyen jelentős politikai szereplőnek, hogy a megváltoztatását proponálja, a megyei önkormányzat pedig annyira kiüresedett, hogy egyenesen őrültségnek számít a fenntartása. Középszintnek ez semmi, noha éppenséggel lenne igény a mezo-szintre a helyi és az országos politika között. A mai (vár)megyék azonban túl kicsik, és túl sok van belőlük (legfeljebb hat maradhatna), jelen formájukban feleslegesek.

Olyan világos, hogy mi volna e nemzet érdeke (mások mellett báró Eötvös József sem gondolta másként), és olyan egyértelmű nemzetközi tapasztalatok állnak rendelkezésre a reformhoz, hogy csak elhatározás kérdése lenne a graduális, mégis jelentős, de a helyi tradíciókra ügyelő, a tájegységi határokat, kulturális dimenziókat figyelembe vevő, gyökeres átalakítás. Alig akad olyan hatáskör, amelyet ne lehetne a kialakítandó, regionális, választott és gazdaggá tehető nagy-megyéknek adni, és alig van olyan terület, amelyen ne volnának hatékonyabbak, mint a helyi önkormányzat, vagy a központi állam (mindkét irányból hatásköröket kellene kapniuk ugyanis). Jellemző, hogy az utóbbi évtized egyetlen jelentős politikai erejének, a központosító Fidesznek is csupán a megyeszint további kiüresítésére (és az átkeresztelésre) futotta, miközben ennek éppen az ellenkezőjére lett volna szükség, és miközben az állam más intézményeit radikálisan és elfogadhatatlanul átalakította.

Ha egyszer véget ér a jelenlegi közjogi provizórium, e valóságos rémálom, a fenti átalakításoknak neki kell látni, és addigra kész tervekkel kell előállni. A fentiekben csak felvillantott irányokba mindenképpen el kell indulni, a részletek más lapra tartoznak, ahogyan az esélyek latolgatása is más munkákra vár. Egyértelmű ugyanakkor, hogy ezen tervek és más, kiegészítő megoldások csak egy új alkotmánnyal együtt vezethetők be. A jelenlegi közjogi szerkezet nem maradhat fenn. Az Alaptörvénynek mennie kell, és vele mindannak, amit szimbolizál. A magyar politikai rendszer gyökeres átalakításra szorul.

„Hazánk nem maradhat jelen helyzetében.”